Forskningsbidrag till statsvetenskapliga institutionen

2017-11-03

Forskning om offentliga investeringar, politisk mobilitet och statlig tillsyn av välfärdssektorn har beviljats medel från Forte och Riksbankens Jubileumsfond.

De forskare vid statsvetenskapliga institutionen som tilldelats forskningsbidrag är:

  • Pär Nyman och Axel Cronert för De offentliga investeringarnas politik (3 530 000 från Forte).
  • Karl-Oskar Lindgren för Sådan förälder sådant barn? Politisk mobilitet i Sverige under 100 år (3 695 000 kr från Riksbankens Jubileumsfond).
  • Linda Moberg och Karin Leijon (i samarbete med Mio Fredriksson vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap) för Hur påverkar statlig tillsyn välfärdens professioner? (4 046 000 från Forte).

De offentliga investeringarnas politik

I forskningsprojektet ”De offentliga investeringarnas politik” undersöker Pär Nyman och Axel Cronert sambandet mellan brist på statliga investeringar och kortsiktiga politiska mål.

Det finns mycket som tyder på att nivån på de offentliga investeringarna i många länder är alldeles för låg. Investeringsbehoven är stora inom både utbildning och infrastruktur, samtidigt som det låga ränteläget innebär att de ekonomiska argumenten för ökade investeringar är starkare än på mycket länge. Trots detta sjunker nivån på de offentliga investeringarna i de flesta rika länder. Hur kan det komma sig? Pär Nyman och Axel Cronert studerar två möjliga förklaringar till varför välbehövliga investeringar inte alltid kommer till stånd. För det första kan regeringar prioritera utgifter med omedelbar avkastning i stället för långsiktiga investeringar om de tror att det förstnämnda gynnar deras chanser att bli omvalda. För det andra är investeringar behäftade med viss osäkerhet, exempelvis kring huruvida beslutet skulle rivas upp vid ett maktskifte.

Pär Nyman

– Av samma skäl som ett ensidigt fokus på att vinna nästa val ibland har fått regeringar att spendera i stället för att spara, kan den typen av kortsiktighet även resultera i en brist på investeringar. Insikten om den första risken har haft ett stort inflytande på både forskning och hur vi utformar våra finanspolitiska ramverk, men vi vet väldigt lite om hur stor den senare problematiken är, säger Pär Nyman som leder projektet. Därför kommer vi nu att genomföra ett antal delstudier som på olika sätt belyser frågan om hur budgetregler och förväntade valutfall påverkar hur regeringar prioriterar mellan kortsiktig konsumtion och olika slags investeringar.

Sådan förälder sådant barn? Politisk mobilitet i Sverige under 100 år

Syftet med Karl-Oskar Lindgrens projekt ”Sådan förälder sådant barn? Politisk mobilitet i Sverige under 100 år” är att försöka ge svar på frågor som rör kopplingen mellan föräldrars och barns politiska deltagande.

En välfungerande demokrati förutsätter att alla medborgare har likartade förutsättningar att påverka den politik som förs. I synnerhet bör möjlighet att delta i det politiska livet inte bero på vilka ens föräldrar är. Medan det finns en omfattande forskning om hur ekonomisk och social ojämlikhet överförs mellan generationer vet vi ännu förhållandevis lite om kopplingen mellan föräldrars och barns politiska deltagande. I vilken utsträckning är barn till politiskt aktiva föräldrar mer benägna att rösta eller kandidera till politiska poster? Om så är fallet, varför är det så och vad kan vi göra åt det? Syftet med detta projekt är att försöka ge svar på dessa viktiga frågor. En viktig anledning till den begränsade forskningen om detta viktiga ämne är bristen på lämpliga data. Tanken med detta projekt är att försöka råda bot på detta problem genom att utnyttja svenska registerdata vilka erbjuder unika möjligheter att studera politiskt deltagande såväl på massnivå (valdeltagande) som på elitnivå (innehavandet av politiska poster).

Karl-Oskar Lindgren

– I en demokrati bör möjligheterna till politiskt inflytande inte bero på vilka föräldrar man har. Det är därför viktigt att öka kunskapen om hur och varför politisk ojämlikhet går i arv mellan generationer. För att kunna vidta effektiva åtgärder för att öka den politiska jämlikheten i samhället behöver vi helt enkelt veta mer om hur föräldrarnas socioekonomiska status och politiska deltagande påverkar barnens politiska engagemang som vuxna, säger Karl-Oskar Lindgren.
Läs mer om projektet på Riksbankens Jubileumsfonds webbsida

Hur påverkar statlig tillsyn välfärdens professioner?

Linda Moberg leder ett forskningsprojekt som jämför hur statlig tillsyn bedrivs i välfärdsområdena skola, vård och äldreomsorg. Syftet med projektet är att studera om statlig tillsyn kan organiseras på ett sätt som skapar förutsättningar för kontroll och insyn utan att begränsa professionernas handlingsutrymme mer än nödvändigt.

Under de senaste decennierna har Sverige förändrat styrningen av välfärdstjänster så som skola, vård och omsorg. Inspirerade av idéer mest kända under namnet New Public Management har olika marknadsorienterade reformer implementerats i flera välfärdssektorer i syfte att förbättra kvalitén, öka effektiviteten och stärka brukarnas inflytande genom valfrihet. Den ökade tilltron till New Public Management har också skapat ett större behov av granskning i syfte att i efterhand säkerställa att välfärdsproducenter tillhandahåller tjänster av hög kvalitet samt att de följer lagar och bindande föreskrifter.

Linda Moberg

– För att vara säker på att välfärdstjänster så som skola, vård och omsorg håller god kvalitet och bedrivs i enlighet med demokratiskt fattade lagar och bestämmelser krävs någon form av granskning och kontroll. Samtidigt vet vi att ett ökat fokus på granskning riskerar att underminera välfärdspersonalens handlingsutrymme och självbestämmande, värden som traditionellt sett har setts som viktiga för att välfärdstjänster ska hålla hög kvalitet. I detta projekt vill vi studera hur en specifik form av granskning och kontroll, statlig tillsyn, används i välfärdssektorn och hur synen på tillsyn som reaktivt styrmedel har förändrats över tid. Vi är också intresserade av vilka inspektionsstrategier som tillsynsmyndigheterna använder sig av och om dessa kan vara mer eller mindre främjande för professionellt handlingsutrymme, säger Linda Moberg som är knuten till både statsvetenskapliga institutionen och institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.


För mer information kontakta:

Pär Nyman
E-post: Par.Nyman@statsvet.uu.se

Karl-Oskar Lindgren
E-post: Karl-Oskar.Lindgren@statsvet.uu.se

Linda Moberg
E-post: Linda.Moberg@statsvet.uu.se

Aktuellt vid institutionen

Forskningsbidrag till statsvetenskapliga institutionen

2017-11-03

Forskning om offentliga investeringar, politisk mobilitet och statlig tillsyn av välfärdssektorn har beviljats medel från Forte och Riksbankens Jubileumsfond.

De forskare vid statsvetenskapliga institutionen som tilldelats forskningsbidrag är:

  • Pär Nyman och Axel Cronert för De offentliga investeringarnas politik (3 530 000 från Forte).
  • Karl-Oskar Lindgren för Sådan förälder sådant barn? Politisk mobilitet i Sverige under 100 år (3 695 000 kr från Riksbankens Jubileumsfond).
  • Linda Moberg och Karin Leijon (i samarbete med Mio Fredriksson vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap) för Hur påverkar statlig tillsyn välfärdens professioner? (4 046 000 från Forte).

De offentliga investeringarnas politik

I forskningsprojektet ”De offentliga investeringarnas politik” undersöker Pär Nyman och Axel Cronert sambandet mellan brist på statliga investeringar och kortsiktiga politiska mål.

Det finns mycket som tyder på att nivån på de offentliga investeringarna i många länder är alldeles för låg. Investeringsbehoven är stora inom både utbildning och infrastruktur, samtidigt som det låga ränteläget innebär att de ekonomiska argumenten för ökade investeringar är starkare än på mycket länge. Trots detta sjunker nivån på de offentliga investeringarna i de flesta rika länder. Hur kan det komma sig? Pär Nyman och Axel Cronert studerar två möjliga förklaringar till varför välbehövliga investeringar inte alltid kommer till stånd. För det första kan regeringar prioritera utgifter med omedelbar avkastning i stället för långsiktiga investeringar om de tror att det förstnämnda gynnar deras chanser att bli omvalda. För det andra är investeringar behäftade med viss osäkerhet, exempelvis kring huruvida beslutet skulle rivas upp vid ett maktskifte.

Pär Nyman

– Av samma skäl som ett ensidigt fokus på att vinna nästa val ibland har fått regeringar att spendera i stället för att spara, kan den typen av kortsiktighet även resultera i en brist på investeringar. Insikten om den första risken har haft ett stort inflytande på både forskning och hur vi utformar våra finanspolitiska ramverk, men vi vet väldigt lite om hur stor den senare problematiken är, säger Pär Nyman som leder projektet. Därför kommer vi nu att genomföra ett antal delstudier som på olika sätt belyser frågan om hur budgetregler och förväntade valutfall påverkar hur regeringar prioriterar mellan kortsiktig konsumtion och olika slags investeringar.

Sådan förälder sådant barn? Politisk mobilitet i Sverige under 100 år

Syftet med Karl-Oskar Lindgrens projekt ”Sådan förälder sådant barn? Politisk mobilitet i Sverige under 100 år” är att försöka ge svar på frågor som rör kopplingen mellan föräldrars och barns politiska deltagande.

En välfungerande demokrati förutsätter att alla medborgare har likartade förutsättningar att påverka den politik som förs. I synnerhet bör möjlighet att delta i det politiska livet inte bero på vilka ens föräldrar är. Medan det finns en omfattande forskning om hur ekonomisk och social ojämlikhet överförs mellan generationer vet vi ännu förhållandevis lite om kopplingen mellan föräldrars och barns politiska deltagande. I vilken utsträckning är barn till politiskt aktiva föräldrar mer benägna att rösta eller kandidera till politiska poster? Om så är fallet, varför är det så och vad kan vi göra åt det? Syftet med detta projekt är att försöka ge svar på dessa viktiga frågor. En viktig anledning till den begränsade forskningen om detta viktiga ämne är bristen på lämpliga data. Tanken med detta projekt är att försöka råda bot på detta problem genom att utnyttja svenska registerdata vilka erbjuder unika möjligheter att studera politiskt deltagande såväl på massnivå (valdeltagande) som på elitnivå (innehavandet av politiska poster).

Karl-Oskar Lindgren

– I en demokrati bör möjligheterna till politiskt inflytande inte bero på vilka föräldrar man har. Det är därför viktigt att öka kunskapen om hur och varför politisk ojämlikhet går i arv mellan generationer. För att kunna vidta effektiva åtgärder för att öka den politiska jämlikheten i samhället behöver vi helt enkelt veta mer om hur föräldrarnas socioekonomiska status och politiska deltagande påverkar barnens politiska engagemang som vuxna, säger Karl-Oskar Lindgren.
Läs mer om projektet på Riksbankens Jubileumsfonds webbsida

Hur påverkar statlig tillsyn välfärdens professioner?

Linda Moberg leder ett forskningsprojekt som jämför hur statlig tillsyn bedrivs i välfärdsområdena skola, vård och äldreomsorg. Syftet med projektet är att studera om statlig tillsyn kan organiseras på ett sätt som skapar förutsättningar för kontroll och insyn utan att begränsa professionernas handlingsutrymme mer än nödvändigt.

Under de senaste decennierna har Sverige förändrat styrningen av välfärdstjänster så som skola, vård och omsorg. Inspirerade av idéer mest kända under namnet New Public Management har olika marknadsorienterade reformer implementerats i flera välfärdssektorer i syfte att förbättra kvalitén, öka effektiviteten och stärka brukarnas inflytande genom valfrihet. Den ökade tilltron till New Public Management har också skapat ett större behov av granskning i syfte att i efterhand säkerställa att välfärdsproducenter tillhandahåller tjänster av hög kvalitet samt att de följer lagar och bindande föreskrifter.

Linda Moberg

– För att vara säker på att välfärdstjänster så som skola, vård och omsorg håller god kvalitet och bedrivs i enlighet med demokratiskt fattade lagar och bestämmelser krävs någon form av granskning och kontroll. Samtidigt vet vi att ett ökat fokus på granskning riskerar att underminera välfärdspersonalens handlingsutrymme och självbestämmande, värden som traditionellt sett har setts som viktiga för att välfärdstjänster ska hålla hög kvalitet. I detta projekt vill vi studera hur en specifik form av granskning och kontroll, statlig tillsyn, används i välfärdssektorn och hur synen på tillsyn som reaktivt styrmedel har förändrats över tid. Vi är också intresserade av vilka inspektionsstrategier som tillsynsmyndigheterna använder sig av och om dessa kan vara mer eller mindre främjande för professionellt handlingsutrymme, säger Linda Moberg som är knuten till både statsvetenskapliga institutionen och institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.


För mer information kontakta:

Pär Nyman
E-post: Par.Nyman@statsvet.uu.se

Karl-Oskar Lindgren
E-post: Karl-Oskar.Lindgren@statsvet.uu.se

Linda Moberg
E-post: Linda.Moberg@statsvet.uu.se