Du är här:

Betyg

Betyg masteruppsats

Betyget på kursen Masteruppsats är en sammanvägning av momenten uppsats, försvar av uppsats, opposition och aktivt deltagande i övrigt i seminariediskussionen. Det innebär att seminarierna inte är betydelselösa för betyget. Uppsatsens innehåll är naturligtvis grundstommen i bedömningen, men betydelsen av opposition, försvar och aktiviteten i övrigt skall inte underskattas. Framför allt kan en bra seminarieinsats bidra till att höja betyget i lägen då uppsatsen som sådan inte riktigt motsvarar kraven på respektive betygsnivå.

Betygsgraderna är de gängse: Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Underkänd kan innebära komplettering i något avseende, s.k. rest, eller att så stora brister finns att ny seminariebehandling av uppsatsen krävs. Restuppgifter ges och bedöms av de lärare som deltagit vid ventileringen i fråga. Kompletteringsuppgifter skall ha inlämnats senast tre månader efter seminariet; efter denna tid krävs ny seminariebehandling av uppsatsen i dess helhet.

Två lärare, av vilka en leder seminariet, deltar vid varje ventilering. Dessa sätter i samråd med övriga examinatorer betyget på kursen som helhet.

Huruvida uppsatsen är godkänd meddelas författaren vid varje seminariums slut. Det fullständiga betyget, där det framgår om man dessutom fått ”spets” (VG) på hela kursen, anslås utanför expeditionen (avidentifierat) och meddelas i samband med avslutningsseminariet.

Examinatorerna är första och sista instans vid betygsättningen. Skulle de två inte kunna enas utser dock huvudläraren en tredje läsare som avgör tvisten. Betyg kan inte överklagas till någon högre instans. Om man som student inte är nöjd med betygssättningen kontaktar man således examinatorerna för s.k. självrättelse.

 


Statsvetenskapliga institutionen | Gamla Torget 6 | 751 20 Uppsala

Logga in