Statsvetenskapliga institutionen

Hållbar utveckling i en förändrad geopolitisk era: Utmaningar och möjligheter för Sverige

Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet ingår som partner i ett nytt forskningsprogram om geopolitik och hållbar utveckling (MISTRA GEOPOLITICS) som är finansierat av Fonden för miljöstrategisk forskning (Mistra).

Mistra Geopolitics syfte är att kritiskt granska och utforska samspelet mellan geopolitisk utveckling och miljö- och naturresursrelaterade förändringar. Det handlar bland annat om hur samhället bör utformas och kapaciteten förstärkas för att både kunna möte en ökad resursknapphet och säkerställa en positiv utveckling och politisk stabilitet under den tidsepok som nu allt oftare kallas ”människans geologiska tidsålder” – Antropocen Programmet ska även generera stöd och konkreta underlag för att ta fram strategier för Sverige och svenska aktörer för att de på så sätt bättre ska kunna möta geopolitiska osäkerheter.

Programmet består av en kärngrupp med sex svenska partners: Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) samt Linköpings, Stockholms, Lunds och Uppsala universitet. Med i konsortiet finns även det tyska forskningsinstitutet adelphi och brittiska E3G. Dessutom kommer ett stort antal myndigheter, företag och frivilligorganisationer att involveras.

Konkret kommer programmet att bestå av fem olika arbetsområden. De fyra första ska utifrån olika utgångspunkter analysera relationen mellan geopolitik och hållbar utveckling. Resultaten från dessa ska sedan föras samman i det femte delområde där ett mål är att synliggöra både Sveriges framtida risker och möjligheter.

Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet medverkar i två arbetspaket. I det ena - “Impact pathways in a changing environmental and geopolitical context” - kommer professor Joakim Palme leda ett projekt om migration, geopolitik och de globala hållbarhetsmålen, där syftet är att undersöka alternativa strategier för att hantera framtida migrationsmönster. I det andra arbetspaketet - “Governance in the Anthropocene: responses to global environmental change on national and global levels” - kommer Professor Joakim Palme tillsammans med Professor Andreas Duit (Stockholms universitet) att leda ett projekt som ska undersöka hur stater hanterar problem och framtida utmaningar vad gäller klimat- och miljöförändring, internationell migration samt finansiering av välfärdsinstitutioner.