DigiFacket

Vi bygger ett unikt e-arkiv över svenska fackföreningars aktiviteter på internet. Projektet är treårigt och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Här kan ni följa vårt projekt!

DigiFacket

Överlämning av DigiFacket har slutförts!

Överlämningen av DigiFacket till våra samarbetspartners genomfördes under 2019-2020. Mjukvara samt insamlat material har installerats hos TAM-arkiv, Arbetsrrörelsens arkiv och bibliotek samt Folkrörelsearkivet i Uppsala.


Vår bok har nu publicerats på Palgraves hemsida! Boken är open access. Ladda ned Trade Unions on YouTube här.

Bloggen

Trade Unions on YouTube

Vi har startat 2019 med att skicka in vårt bokmanus om svenska fackföreningars YouTube-videor till Palgrave. Boken, som bär arbetstiteln Trade unions on YouTube: Online Revitalization in Sweden, kommer finnas i handeln sen vår/tidig sommar.


DigiFacket till Bokmässan i Göteborg 29 september

Missa inte DigiFacket på bokmässan!

Den 29 september presenterar Jenny Jansson projektet i Riksarkivets monter på bokmässan i Göteborg.

Tid: 15.15-15.30


Ny publikation!

Under augusti publicerades artikeln "DigiFacket: ett projekt om att arkivera hemsidor och flöden i sociala medier" som vi skrivit i tidskriften Arkiv, samhälle och forskning. I artikeln beskriver vi vårt arbete med DigiFacket med särskilt fokus på nedladdning och arkivering av hemsidor.

Texten finns att läsas här.


Arbetet och Publikt uppmärksammar vårt policy brief

Artiklarna går att läsa här:

Arbetet

Publikt


Ny publikation!

Vi har skrivit ett policy brief som publicerats av European Trade Union Institute (ETUI) som handlar om hur fackföreningar i EU använder YouTube. Texten finns att laddas ned här:

The untapped possibilities of YouTube as a trade union tool

Det kanske mest spännande resultatet finns i figur 2 som visar hur många videos som nationella fackliga federationer i EU, Schweiz och Norge laddat upp på YouTube samt det genomsnittliga antalet views. Schweiz' fackliga federationer laddar upp få videos men tycks ha fått väldigt bra spridning. Italienska fack laddar upp väldigt många videos men har inte alls lika många tittare. För mer statistik och information, läsa vårt policy brief!


Sökmotor för hemsidorna!

Projektet fortlöper. Vi har under hösten arbetat med indexering och utvecklat ett gränssnitt för sökmotorn för den del av databasen som hanterar hemsidorna. Vissa justeringar är fortfarande nödvändiga för att sökfunktionen ska fungera perfekt, men vi har under hösten kommit en lång bit på väg.


Kom till arkivveckan i Visby!

Jenny Jansson kommer att prata om projektet och de utmaningar som folkbildningens organisationer står inför med anledning av digitaliseringen.

Visby 16-18 maj 2017.

Föredrag: Att bevara folkbildningens digitala arkiv

Samuel Edquist och Jenny Jansson diskuterar problematiken kring folkbildningens digitala information, som i många fall riskerar att försvinna spårlöst. Hur ser nuläget ut, och vad behöver göras för att framtidens folkbildningsarkiv inte gapar tomma? Vilka praktiska tekniska och organisatoriska lösningar är lämpliga och/eller möjliga? Vad behöver göras av arkivbildarna själva och i vad mån kan arkivinstitutionerna bidra? Finns behov av samordning över hela folkbildningsfältet inklusive andra delar av den enskilda sektorn?

Mer information finns här.


20 Augusti 2016

Vi är på plats i Seattle för att presentera vår studie om hur svenska fackföreningar använder YouTube på American Sociology Association annual meeting.


27 juni 2016

Arbetet med att ta fram en hållbar lösning för nedladdning av hemsidor fortskrider. Efter att ha testat olika lösningar har vi bestämt oss för en beprövad lösning för bevarande och arkiverande av hemsidor, NetarchiveSuite.

Kortfattat går processen till på följande sätt:

Bilden är hämtad från NetarchiveSuite's hemsida.


3 juni 2016

Vi är nu klara med kodningen av YouTube-filmer. Sammanlagt har drygt 800 filmer som laddats upp av svenska fackföreningar kodats.


11 januari 2016

Det nya året är här och vi kommer inom kort att börja testköra nedladdningen från sociala medier.

För den historiskt intresserade kan vi tipsa om hemsidan FOLKRÖRELSEDATABASEN Medlem. Databasen bygger på Carl Göran Andraes gigantiska kartläggning av svenska folkrörelser. Här kan du söka på ort eller organisation och få fram medlemssiffror från fackföreningsrörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och socialdemokraterna 1881-1950.


21 december 2015

En tidig julklapp kom idag från UU Innovation. Vi har nu finansiering för den stora workshop som vi planerar att ordna i vår om e-arkivering! Mer information kommer inom kort.


10 december 2015

På TAM-arkivets medlemsträff presenterade vi projektet för representanter för TCO- och Saco-förbunden. Presentationen finner ni här.

Fackförbundet Unionens tidning Kollega skriver också om vårt projekt idag:

"Facklig databas för framtida forskning"


7 december 2015

Idag skriver både tidningen Arbetet och Kommunalarbetaren om vårt projekt. Artiklarna kan ni läsa här:

"Digitala facket blir forskningsprojekt"

"Fackens digitala liv förevigas i arkiv"

Pressmeddelandet finner ni här.


18 november 2015

Den 18 november presenterade vi databasen på Folkrörelsernas arkivförbunds höstkonferens i Kalmar. Folkrörelsernas arkivförbund som är en intresseorganisation inom arkivsektorn samlade ett 40-tal arkivarier från hela landet.

Intresset kring vårt projekt var stor och vi fick många frågor kring genomförande, när databasen kommer att vara klar, hur man förmår organisationer att lämna in sitt material till arkiven och möjligheter att utvidga projektet till andra rörelser. Presentationen finns här.

TAM-arkivet skriver så här om konferensen.

Den senaste månaden har vi arbetat med gränssnittet till databasen. För att överhuvudtaget kunna söka i databasen krävs ett användargränssnitt. Vilka funktioner vi lägger in blir avgörande för hur man kan söka i databasen. Vi har hittills bara diskuterat indexering av hemsidorna. Sociala medier kommer att bli nästa års stora uppgift.

Just nu har vi enats om följande funktioner:

- Organisation syftar på förbunden

- Dokumenttyp avser att fånga upp traditionella dokument som finns på hemsidorna såsom verksamhetsberättelser och kongressmaterial

- Tidpunkt kommer att visa när nedladdningen av handlingen gjorts

- Position på hemsidan syftar till att berätta om var på hemsidan handlingen laddades ned, Vi kommer att kunna säga om den fanns på förstasidan eller på en undersida. Möjligen kommer vi också att kunna bryta den positionen ytterligare genom att använda html-koden för att avgöra var på förstasidan en handling är publicerad.

- Fritextsökning kommer att finnas. Denna funktion kommer att kräva specificering av användaren eftersom materialet kommer att snabbt bli väldigt stort och det riskerar att leda till väldigt många träffar. Fritextsökningen kan också komma att bli väldigt långsam på grund av materialets storlek.

- Sakregister är vår indexering av materialet.


15 september 2015

Vi har under september arbetat med en artikel som bygger på vår data om youtubefilmer. Artikeln är en vidareutveckling av vår presentation som vi gjorde på ESA i Prag. Artikeln har färdigställts och skickats till Public Relation Review.

En kort sammanfattning av artikeln lyder:

Trade unions have faced a significant problem of member decline for several decades even in the countries with the traditionally high union membership. The use of social media has been proposed as important revitalization strategy which allows reaching to new audiences. The purpose of this study is to examine how different Swedish trade unions have accomplished this task by investigating and assessing their use of YouTube. We expect that the represented social class: working, white-collar or upper-middle-class, influences how unions use social media. Results based on a quantitative and qualitative analysis of numerous YouTube videos demonstrate that working class unions use YouTube for mobilization, while white-collar unions focus more on existing members and upper middle class unions aim to educate their own profession. All unions also use YouTube for improving the transparency of the organizations by posting a significant number of videos about annual congresses, as well as promote the traditional labor movement issues such as salaries, equality and welfare.


31 augusti 2015

Vi har fått besked från etikprövningsnämnden. Vi har fått klartecken att bygga databasen!


27 augusti 2015

Vi är i Prag!

Idag har vi presenterat vårt paper "Labor gone digital! Swedish unions' use of videos" på European Sociology Association's konferens i Prag. I studien undersöker vi om olika fackförbund använder youtube på olika sätt beroende på vilken klass som de organiserar. Vi förväntade oss alltså olikheter mellan LO-, TCO- och SACO-förbund samt likheter inom centralorganisationerna. I artikeln använder vi de båda dataset som vi byggde i juni samt en mindre kvalitativ studie av 30 filmer från sex olika förbund.

Vi fann också skillnader mellan olika fackförbund beroende på vilken klass de representerar vad gäller längd på filmerna, typ av film och budskap. Däremot tycks alla förbund prata om samma saker så som lön, arbetsmiljö och avtal även om de pratar om dessa på olika sätt.

Som framgår i tabellen har LO-förbunden flest antal filmer, Sacos filmer är de längsta filmerna (ofta filmade seminarier) och TCO har flest antal views i genomsnitt. Den sista siffran beror främst på filmen Like a Swede.


Äldre blogginlägg


Vi som arbetar med projektet

Vi som arbetar med projektet heter Jenny Jansson och Katrin Uba. Vi är forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2022-11-23