Att försvaga eller försvara demokratin? Civilsamhället och elektoral autokrati i Kenya och Uganda

Syftet med här projektet är att undersöka när och varför civilsamhällesorganisationer stöder eller motsätter sig elektoralt auktoritärt styre.

Repressiva regeringar och auktoritärt användande av statsmakt i sådana politiska system har omtalats mycket. Långt mindre akademisk och offentlig uppmärksamhet har riktats mot hur och i vilken utsträckning sådant styre formas av stöd eller motstånd från intresseorganisationer i civilsamhället. En vanlig uppfattning är att organisationer i civilsamhället är demokratiserande. Det här projektet utgår i stället från antagandet att civilsamhället rymmer en mångfald politiska åsiktsriktningar: demokratiska, antidemokratiska och politiskt likgiltiga. Grupper mobiliserar sig eller låter sig mobiliseras till stöd för eller i protest mot auktoritära styrelseskick.

Projektet kommer att undersöka när och varför så sker genom att studera ett urval organisationer från viktiga kategorier av intressegrupper i Kenya och Uganda: trosbaserade institutioner, advokatsamfund och fackföreningar. I elektorala autokratier äger politiska val oftast rum under omstridda och ofta orättvisa förutsättningar. Studien granskar hur de utvalda organisationerna har förhållit sig till arrangemang för val, inklusive vallagar och valmyndigheter, i samband med tre allmänna val i varje land

- Den här studien är viktig eftersom den undersöker hur elektoralt auktoritära styrelseskick är förankrade i samhället. Formerna för och graden av samhällsförankring påverkar hur stabila eller förändringsbenägna sådana styrelseskick är, säger projektledaren Anders Sjögren.Projektledare: Anders Sjögren (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 2018–2022

Finansiering: 2 610 000 kr från Vetenskapsrådet

Anders Sjögren

Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
anders.sjogren[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3488
Senast uppdaterad: 2022-11-23