Att leva som vi lär: Glappet mellan individers värderingar och klimatavtryck

Det är rimligt att förvänta sig att individer som värderar klimatarbete högt också har ett lägre koldioxidavtryck. Tidigare forskning har dock indikerat att värderingar och klimatavtryck ofta inte går hand i hand. En relativt stor forskningslitteratur har studerat sambandet mellan individers värderingar och klimatavtryck, men bristen på data som med god precision fångar individers klimatavtryck har försvårat möjligheterna att dra tillförlitliga slutsatser.

Nästan alla studier av det s.k. ”value-action-glappet” baseras på självskattningar vilka ofta medför betydande mätfel. Det här projektet drar nytta av unika svenska registerdata för att kunna mäta individers klimatavtryck med större tillförlitlighet än tidigare forskning. I kombination med nyinsamlad enkätdata som mäter värderingar, och som kan kopplas ihop med registerdata, möjliggörs viktiga metodologiska och empiriska bidrag.

Projektet har två syften. Dels att beskriva value-action glappet bland olika grupper, dels att undersöka individuella och kontextuella faktorer som kan förklara value-action-glappet. Projektet kommer att bidra med värdefull kunskap eftersom korrekt information om glappet mellan vilja och praktik är avgörande för att motivera individuella beteendeförändringar. Resultaten kommer också att vara användbara för utformningen av effektiv klimatpolicy som fördelar kostnaderna för koldioxidminskningarna rättvist utifrån olika gruppers faktiska koldioxidavtryck.


Projektledare: Marcus Österman (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 2022–2025

Finansiering: 3 996 000 kr från Formas

Forskargrupp

Marcus Österman

Forskare vid Personalorganisationer, TCO-OFR/S; Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet, Sektionen vid Uppsala universitet

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Marcus.Osterman[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3307

Pär Nyman

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare; Affilierade

E-post:
Par.Nyman[AT-tecken]statsvet.uu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18