Den politiska ojämlikhetens uppkomst och reproduktion: Politisk mobilitet i Sverige under 100 år

Syftet med Karl-Oskar Lindgrens projekt ”Den politiska ojämlikhetens uppkomst och reproduktion: Politisk mobilitet i Sverige under 100 år” är att använda svenska registerdata för att besvara frågor om politisk mobilitet inom och mellan generationer.

I en välfungerande demokrati ska alla medborgare ha liknande förutsättningar att påverka den politik som förs. Skillnader i politiskt deltagande som är stabila genom livet är särskilt problematiska då de innebär att de människor som har störst politiskt inflytande som gamla också var de mest inflytelserika som unga. Detsamma gäller skillnader i politiskt deltagande kopplade till familjebakgrund. I en demokrati ska politiskt inflytande inte bero vilka ens föräldrar är.

Politisk mobilitet inom och mellan generationer utgör därför ett viktigt inslag i en demokrati genom att den bidrar till att utjämna inflytandet mellan olika individer och familjer. Medan det finns en omfattande forskning om ekonomisk och social mobilitet, vet vi dock ännu förhållandevis lite om hur politisk ojämlikhet upprätthålls genom livet och överförs mellan generationer. Hur stabilt är det politiska engagemanget över livscykeln? Ökar sannolikheten att rösta eller kandidera till politiska poster om man har politiskt aktiva föräldrar? Har graden av politisk mobilitet förändrats över tid, och i så fall varför? Syftet med projektet är att använda svenska registerdata för att besvara dessa viktiga frågor.

– För att kunna vidta effektiva åtgärder för att öka den politiska jämlikheten i samhället behöver vi helt enkelt veta mer om hur politiskt engagemang utvecklas över livscykeln och överförs från föräldrar till barn, säger Karl-Oskar Lindgren.


Projektledare: Karl-Oskar Lindgren (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 1 januari 2018–31 december 2021

Finansiering: 3 850 000 kr från Vetenskapsrådet

Senast uppdaterad: 2022-11-23