Maximilian S.T. Wanner disputerar 15 september

2022-06-16

Maximilian S.T. Wanner försvarar sin avhandling Change and Progress in Disaster Risk Reduction den 15 september kl. 10.15.

Maximilian Wanner, foto Mikael Wallerstedt

Opponent är professor Andreas Duit, statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Betygsnämndens ledamöter är docent Evangelia Petridou, Risk and Crisis Research Centre, Mittuniversitetet, docent Nina von Uexkull, institutionen för freds och konfliktforskning, Uppsala universitet och professor Sten Widmalm, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (även ordförande vid disputationen).

Välkommen till Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19, Uppsala!

Disputationen visas även via Zoom: 
https://uu-se.zoom.us/j/63991732488

Change and Progress in Disaster Risk Reduction

Maximilian S.T. Wanner

Extremt väder och naturkatastrofer kopplade till klimatförändringarna, såsom uthållig torka och omfattande skogsbränder, kraftiga skyfall och översvämningar, förväntas bli vanligare i framtiden. För att minska risken för framtida katastrofer och dess skadeverkningar behövs åtgärder för att stärka beredskapen.

Forskning och debatt fokuserar ofta på vad som gick dåligt och vad som kunde ha gjorts bättre i samband med naturkatastrofer. Positiva erfarenheter får generellt mindre uppmärksamhet. Den här avhandlingen fokuserar på hur länders arbete med att minska risker kopplade till naturkatastrofer utvecklats och stärkts.

Studierna i avhandlingen visar att länders arbete för att minska risker kopplade till naturkatastrofer utvecklats och förstärkts över tid. Samtidigt finns stora skillnader mellan länder, där vissa utvecklats i positiv riktning medan arbetet i andra länder varit mer eftersatt.

Avhandlingen visar att det finns några faktorer som tycks avgörande för huruvida länder gör framsteg eller inte i detta arbete. Ett aktivt ledarskap är en viktig faktor, vilket understryker betydelsen av enskilda individer som driver på arbetet. En annan viktig förutsättning är att det finns möjligheter för allmänheten att påverka politiken, särskilt när många människor blivit direkt drabbade av katastrofer. Resultaten tyder också på att katastrofer som orsakat stora ekonomiska skador skapar ett tryck på länder att vidta mer omfattande åtgärder.

Att stötta och utveckla ledarskap samt uppmuntra brett deltagande och politisk påverkan är alltså framgångsrika metoder för att minska risker kopplade till naturkatastrofer. Vid sidan av detta poängteras vikten av ett proaktivt arbete där idéer samlas in och lösningar tas fram som är färdiga att användas och implementeras när beredskap och riskreducering är på agendan igen på grund av aktuella naturkatastrofer.

Det är sammanfattningsvis viktigt att vara uppmärksam på framsteg i arbetet med att minska risker kring naturkatastrofer och inte enbart fokusera på misslyckanden. Det finns exempel på länder som trots politiska och byråkratiska hinder vidtagit omfattande åtgärder för att stärka sin beredskap. Här finns viktiga lärdomar att dra, vilket på sikt kan bidra till att ytterligare minska risker med naturkatastrofer och därmed bidra till hållbar utveckling.

Läs mer om Maximilian S.T. Wanner här

Ladda ner hela avhandlingen från DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Disputationer

Senast uppdaterad: 2023-11-23