Sandra Håkansson disputerar 20 oktober

2023-06-02

Sandra Håkansson försvarar sin avhandling Politicians under threat: Gender aspects of violence against political representatives den 20 oktober kl 13.15.

Disputationen äger rum i Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19.
Du kan också följa disputationen via zoom.

Sandra Håkansson Foto Mikael Wallerstedt

Opponent är Hilde Coffe, Professor in Politics vid University of Bath.

Betygsnämndens ledamöter är professor Jan Teorell, statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, docent Emma von Essen, sociologiska institutionen, Uppsala universitet och professor Maria Eriksson Baaz, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (även ordförande vid disputationen).

Välkommen till Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19, Uppsala!

Politicians under threat: Gender aspects of violence against political representativ

Att politiker drabbas av hot, trakasserier och skrämseltekniker blir allt vanligare. Såväl psykiskt som fysiskt våld riktat mot folkvalda har direkta implikationer för demokratin.

Den moderna demokratin bygger på att folkvalda representanter, det vill säga politiker, agerar för dem som ska representeras, det vill säga medborgarna. Att hindra folkvalda i denna process underminerar det demokratiska systemet. Attacker riktade mot kvinnliga politiker kan få särskilt allvarliga konsekvenser i och med att detta kan förstärka ojämställdheten inom politiken.

Den här avhandlingen studerar på vilket sätt våld mot politiska representanter är (och inte är) ett könsbundet fenomen. Resultaten visar bland annat att kvinnor och män på högre politiska poster såsom riksdagspolitiker, kommunstyrelsens ordförande eller nämndordföranden ofta utsätts för psykiskt våld inom ramen för sina uppdrag. Majoriteten av dessa utsätts för någon form av våld varje år, och framstående kvinnliga politiker utsätts allra mest. Könsgapet i utsattheten ökar nämligen med maktnivån: ju högre i den politiska hierarkin, desto mer utsätts kvinnorna relativt männen. Vidare visar resultaten att våldet får mer omfattande konsekvenser för kvinnors politiska representation än för mäns. Till exempel avstår både manliga och kvinnliga politiker från offentlig debatt och från att engagera sig i vissa frågor på grund av våldet, men kvinnor i betydligt högre utsträckning än män. En annan konsekvens av våld mot politiker är att manligt kodade egenskaper såsom styrka, mod och icke-känslighet ökar i betydelse för politiker. Detta kan missgynna kvinnor eftersom de ofta antas vara det motsatta.

Avhandlingen visar sammantaget att våld mot politiker stör demokratins funktionssätt och ökar kvinnors politiska marginalisering. I bjärt kontrast till den demokratiska principen om politisk jämlikhet verkar kvinnliga politiker under betydligt sämre förutsättningar än manliga motsvarigheter och hindras i utförandet av sin politiska representation.

Läs mer om Sandra Håkansson här.

Ladda ned hela avhandlingen från DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Disputationer

Senast uppdaterad: 2023-11-23