Marcus Östeman disputerar den 15 december

2017-11-17

Marcus Österman disputerar den 15 december kl. 13.15 i Brusewitzsalen (Östra Ågatan 19) på avhandlingen "Education, Stratification and Reform: Educational Institutions in Comparative Perspective".

Opponent är professor Jan Teorell från Lunds universitet.
Examinator är professor Christina Bergqvist, statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet. Betygsnämndens övriga ledamöter är professor Carl Dahlström, statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, och docent Anna Sjögren, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Marcus Österman

Education, Stratification and Reform: Educational Institutions in Comparative Perspective

Marcus Österman

Samhällsvetenskapen har en lång tradition av att studera utbildning och dess betydelse i det moderna samhället. Utbildning behandlas dock vanligen som en individuell egenskap som enkelt kan sammanfattas i antalet års utbildning eller i vilken examen en person har. De institutioner som bestämmer utbildningens form och organisation studeras betydligt mer sällan. Den här avhandlingen hävdar att det är centralt att i studiet av utbildning också se till dessa institutioner. Om forskningen inte tar hänsyn till denna institutionella dimension så riskerar man att dra felaktiga slutsatser gällande vilka effekter utbildning har. Till exempel kan institutionella effekter som beror på utbildningens organisation blandas ihop med effekter som beror på utbildningens längd.

Bland olika utbildningsinstitutioner fokuserar avhandlingen särskilt på graden av differentiering inom skolan. Differentiering innebär att elever eller studenter delas upp i olika program eller skolor, främst utifrån deras skolprestationer. En studie i avhandlingen studerar exempelvis hur utbildning påverkar social tillit. Den skiljer sig från tidigare studier på området genom att den särskiljer effekter av minskad differentiering i skolan från effekter av förlängd skolgång. Den visar att de institutioner som styr skolan kan vara av väl så stor betydelse för effekterna av utbildning som längden på skolgången.

Avhandlingen framhåller också att utformningen av utbildningsinstitutioner är en djupt politisk fråga som berör grundläggande samhälleliga spörsmål ifråga om social stratifiering och lika möjligheter inom utbildning. Politiska vägval inom utbildningssektorn är avgörande för grundläggande frågor kring jämlikhet, social sammanhållning och arbetsmarknadens funktionssätt. Avhandlingen består av en kappa och tre empiriska artiklar. I de empiriska artiklarna studeras hur utbildningsinstitutioner påverkar social jämlikhet och social tillit, samt hur olika partier har influerat utformningen av utbildningsinstitutioner.

Disputationer

Senast uppdaterad: 2023-11-23