Axel Cronert disputerar den 2 februari

2017-12-21

Axel Cronert disputerar den 2 februari kl. 13.15 i Brusewitzsalen (Östra Ågatan 19) på avhandlingen "All Interventionists Now? On the Political Economy of Active Labor Market Policy as Micro-Interventionist Multi-Tools".

Axel Cronert

Opponent är professor Jane Gingrich från Oxfords universitet, Magdalen College.
Examinator är professor Torsten Svensson, Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Betygsnämndens övriga ledamöter är professor Mikael Gilljam, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och professor Eva Mörk, Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

All Interventionists Now? On the Political Economy of Active Labor Market Policy as Micro-Interventionist Multi-Tools

Axel Cronert

En vanlig uppfattning bland de som studerar den ekonomiska politiken i höginkomstländer är att statens förmåga och benägenhet att göra selektiva interventioner i dessa länders ekonomier har minskat påtagligt under de senaste decennierna. Axel Cronerts avhandling ifrågasätter denna uppfattning genom att inledningsvis rikta uppmärksamhet mot en långsiktig expansion av det han benämner mikro-interventionistiska multi-verktyg inom den ekonomiska politiken i dessa länder. Till denna kategori av ekonomiska interventioner räknas här så kallad horisontell industripolitik, aktiv arbetsmarknadspolitik, politik för att förena arbets- och familjeliv, riktade skattelättnader för sociala ändamål, samt strategiskt inriktad offentlig upphandling. Den huvudsakliga gemensamma nämnaren för detta slags interventioner är att de tycks vara tillräckligt mångsidiga för att kunna bibehållas och tillämpas av politiska beslutsfattare från vitt skilda politiska läger – fast för påfallande olika syften.

De tre uppsatser som utgör stommen i avhandlingen syftar till att åskådliggöra mångsidigheten av interventionerna inom ett av dessa områden, nämligen den aktiva arbetsmarknadspolitiken – med vilket vanligen avses lönesubventioner, arbetsmarknadsutbildning, starta eget-bidrag och liknande åtgärdsprogram för grupper som möter svårigheter på arbetsmarknaden. Bland annat analyserar Axel Cronert uppemot 1 000 arbetsmarknadspolitiska program i 27 EU-länder med hjälp av ett nytt datamaterial som är mer omfattande och mer innehållsrikt än de som tidigare har funnits tillgängliga. Därigenom kan han visa hur dessa program varierar med avseende på tre fördelningspolitiskt konfliktfyllda dimensioner: deras målgrupper, slutmål för deltagandet och produktionssätt. Med ett särskilt fokus på den omstridda frågan om vilken betydelse den politiska höger–vänster-skalan har för detta politikområde visar uppsatserna hur olika politiska aktörer gör systematiskt olika prioriteringar mellan program med olika fördelningspolitisk utformning.

Resultaten tyder på att det alltjämt finns ett betydande utrymme för traditionella fördelningspolitiska konflikter inom den ekonomiska politiken i höginkomstländerna, men att den som vill förstå hur dessa utspelar sig behöver röra sig bortom frågan om i vilken omfattning staten intervenerar i ekonomin och undersöka närmare hur dessa interventioner utformas.

Läs mer om Axel Cronert här

Disputationer

Senast uppdaterad: 2023-11-23