Karin Leijon disputerar 8 juni

2018-04-27

Karin Leijon försvarar sin avhandling National Courts as Gatekeepers in European Integration den 8 juni kl. 10.15 i Brusewitzsalen (Östra Ågatan 19).

Karin Leijon foto Tove Hellkvist

Opponent är professor Daniel Naurin, Universitet i Oslo/Göteborgs universitet.
Examinator är professor Sten Widmalm, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Betygsnämndens övriga ledamöter är universitetslektor Maria Strömsvik, statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet och Lena Marcusson seniorprofessor emeritus vid juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Disputationen kommer att vara på svenska.

National Courts as Gatekeepers in European Integration 

Karin Leijon

Nationella domstolar befinner sig i skärningspunkten mellan EU:s och medlemsstaternas politiska system, vilket gör dem till viktiga grindvakter i den europeiska integrationsprocessen. Karin Leijons avhandling visar att de nationella domstolarnas agerande inte är begränsat till att antingen stödja EU-rättslig integration eller försvara nationell lagstiftning; domstolarna har även en balanserande roll som grindvakter i integrationsprocessen.

I den akademiska debatten har nationella domstolar ofta beskrivits som antingen främjare av EU-rättslig integration eller beskyddare av nationell lagstiftning. Karin Leijons avhandling har som syfte att fördjupa vår förståelse av de nationella domstolarnas roll i europeisk legal integration genom att belysa dels domstolarnas övergripande beteendemönster och dels hur individuella domare resonerar när de fattar beslut inom ramen för den så kallade förhandsavgörandeproceduren. Undersökningen fokuserar på de, för den rättsliga integrationen, två viktiga val som nationella domstolar ställs inför i förhandsavgörandeproceduren: (1) huruvida nationella domstolar tillåter att EU-domstolen avgör mål av politiskt känslig karaktär där nationella särdrag står på spel; och (2) huruvida nationella domstolar bifogar egna ställningstaganden till stöd för antingen EU-rätt eller nationell rätt i de mål som hänskjuts till EU-domstolen.

Avhandlingen bidrar till vår kunskap om nationella domstolar genom att åskådliggöra viktiga och hittills oupptäckta beteendemönster. Analyserna visar att även om nationella domstolar till största delen fattar beslut till stöd för rättslig integration så finns det ytterligare dimensioner av deras agerande. I själva verket fattar nationella domstolar nämligen ofta beslut som kan bidra till att mildra den inneboende spänningen i EU-projektet mellan å ena sida behovet av att skydda nationella särdrag och å andra sidan behovet av att upprätthålla EU-rättsliga regleringar. Avhandlingen omdefinierar därmed den akademiska debatten då den visar att domstolarnas agerande inte är begränsat till att antingen stödja europeisk integration eller försvara nationell lagstiftning; domstolarna har även en balanserande roll som grindvakter i integrationsprocessen. Detta är något som kan anses vara avgörande för EU:s långsiktiga legitimitet. Vidare visar Karin Leijon att svenska domares sätt att resonera inte överensstämmer med det förhärskande synsättet inom den litteratur som specialiserat sig på domstolarnas politiska roll. Domare är inte enbart vägledda av konsekvenslogik och personliga preferenser när de fattar beslut i förhandsavgörandeproceduren. Domarnas resonemang kan även vara antingen normstyrt och baserat på vad som utgör det professionellt lämpliga beteendet eller styrt av omsorg för olika aktörer och institutioner, såsom förhandsavgörandeprocedurens effektivitet.

Avhandlingen finns att köpa i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet)

Disputationer

Senast uppdaterad: 2023-11-23