Michal Smrek disputerar 10 maj

2019-04-18

Michal Smrek försvarar sin avhandling Incumbent Renomination: Accountability and Gender Bias den 10 maj kl. 13.15 i Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19.

Michal Smrek

Opponent är Johanna Kantola, professor i genusstudier vid Tampere universitet.

Betygsnämndens ledamöter är professor Christer Karlsson, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, professor Kristine Höglund, institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet och docent Karl Loxbo, statsvetenskapliga institutionen, Linnéuniversitetet.

Incumbent Renomination: Accountability and Gender Bias [Åternominering och listplacering av sittande ledamöter: ansvarsutkrävande och jäv avseende kön]

Omslagsbilden visar att kvinnliga ledamöter
fortfarande kämpar mot strukturella hinder som
begränsar deras möjlighet till politiskt inflytande.

Politiska partier fattar många avgörande beslut utan inflytande eller insyn från sina väljare. Ett exempel är valet av kandidater som ska representera partiet. I och med att de politiska partierna förfogar över valsedeln har de stor möjlighet att påverka vilka som blir våra ledamöter. Genom att ta fram en kandidatgrupp som inte speglar fördelningen av kön, yrkesprofessioner, åldersgrupper eller andra viktiga sociala faktorer kan de ha en negativ påverkan på hur pass representativt det politiska systemet är. De politiska partierna bestämmer dessutom vilka av de sittande ledamöterna som får möjlighet att stå på partiets valsedel vid nästa val. De har därigenom möjlighet att påverka eller direkt styra de sittande ledamöternas beteende genom hotet om att inte åternominera och således ha en negativ effekt på ledamöternas förmåga att representera sina väljare. 

Studie 1: Studien visar att sittande ledamöter som tagit
sig in i riksdagen enbart med hjälp av personröster får en
mycket bättre placering på valsedeln vid nästkommande val.

Denna avhandling visar att vi, genom att studera åternominering och listplacering av sittande ledamöter, kan få ökad förståelse för frågor om ansvarsutkrävande, representation och legitimitet i politiska system. Mer specifikt utvärderas huruvida ledamöter med ett högt antal personkryss får en högre placering på valsedeln i det nästkommande valet, något som i avhandlingen visar sig vara sällsynt. Vidare kartläggs också åternominering av en politiskt marginaliserad grupp – kvinnor. Även om kvinnor ofta visar sig prestera bättre som ledamöter, möter de fortfarande strukturella hinder som gör det svårare för dem att åternomineras.

Studie 2: Studien visar att även om kvinnliga tjeckiska
ledamöter presterar bättre än sina manliga kollegor
avseende partilojalitet och valpopularitet, leder det inte
alltid till större chans till åternominering.

Avhandlingen innehåller fyra illustrationer av den välkända slovakiske politiska tecknaren Shooty. Den första bilden är en sammanfattning av avhandlingen som helhet medan de andra bilderna illustrerar de tre empiriska studierna som utgör avhandlingen. Detta är första gången i statsvetenskapliga institutionens historia som karikatyr används för att presentera vetenskapliga fynd.

Studie 3: En etnografisk studie av det slovakiska partiet
Frihet och Solidaritet visar att även om partiet har en stor
andel kvinnliga ledamöter så möter dessa strukturella
hinder som hindrar dem från att lyckas med de uppdrag
och uppgifter som förväntas av dem. 

Läs mer om Michal Smrek här

Ladda ner hela avhandlingen från DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet)

Disputationer

Senast uppdaterad: 2023-11-23