Maria Nordbrandt Bergström disputerar 14 januari

2021-12-09

Maria Nordbrandt Bergström försvarar sin avhandling Modern Talking: On the Democratic Roles of Cross-Cutting Communication in a Polarized World den 14 januari kl. 13.15. Disputationen kommer att livesändas från Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19. Länk till den digitala sändingen hittar du här. Ett begränsat antal personer (max 40) kommer att ha möjlighet att delta på plats.

Maria Nordbrandt Bergström Foto Mikael Wallerstedt

Opponent är professor Åsa von Schoultz, Helsingfors universitet.

Betygsnämndens ledamöter är professor Thomas Denk, institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet, docent Susanne Urban, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och sociologiska institutionen, Uppsala universitet och professor Kristina Boréus, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (ordförande vid disputationen). 

Modern Talking: On the Democratic Roles of Cross-Cutting Communication in a Polarized World

Filosofen Hannah Arendt skrev en gång att representativt tänkande – förmågan att föreställa sig att man befinner sig i någon annans skor och reflektera som om denna person vore jag – är definitionen av politiskt tänkande. Bara på det sättet, menar Arendt, kan vi forma åsikter som är politiska i det att de tagit gemensamma angelägenheter i beaktande snarare än endast strikt privata intressen.

Politiskt tänkande i denna bemärkelse fordrar dock att vi kan föreställa oss alternativa sätt att tänka kring olika frågor. Det kräver insikter om hur andra människor resonerar utifrån deras livsomständigheter och erfarenheter. Politiskt tänkande i Arendts tappning gynnas alltså av ett meningsutbyte mellan människor med olika levnadsförhållanden och åsikter.

I avhandlingen Modern Talking: On the Democratic Roles of Cross-cutting Communication in a Polarized World visar Maria Nordbrandt att det finns olika sätt att tänka kring det demokratiska värdet av meningsutbyten över åsiktsgränser som mer eller mindre går i linje med Arendts synsätt. Men teori är en sak och verkligheten en annan. Det finns en oklarhet inom forskningen kring hur människor tenderar att reagera när de stöter på meningsmotstånd i praktiken. Tenderar sådana utbyten att göra oss klokare, tolerantare och mer engagerade som många hoppas? Eller aktiverar de snarare försvarsmekanismer som gör att vi går i klinch och odlar enkelspårighet och motvilja? Och hur samverkar den digitala revolutionen, som innebär att allt mer kommunikation och information förmedlas genom skärmar, med dessa tendenser?

I avhandlingen undersöks – dels teoretiskt och dels empiriskt – vilken roll meningsutbyten mellan människor med olika politiska åsikter har ur ett demokratiskt perspektiv. Författaren visar hur studiet av dessa frågor kan öka vår förståelse för några av det moderna samhällets stora utmaningar och på vilka sätt meningsutbyten över åsiktsgränser kan förbättra möjligheterna att finna konstruktiva vägar framåt. Särskilt fokus ägnas åt utmaningar i klimatkrisens spår och ökad fientlighet och misstro mellan olika politiska grupperingar. Med hjälp av enkätdata från tre olika länder (USA, Nederländerna och Spanien) visar författaren att meningsutbyten över åsiktsgränser i människors vardagsliv –ansikte mot ansikte och via sociala media – är förknippade med starkare stöd för miljöpolitiska åtgärder och mindre negativa attityder till politiska motståndare. Sammantaget vittnar avhandlingen om att meningsutbyten mellan politiska motståndare har potential att främja demokratiska dygder som politisk problemlösningsvilja och upprätthållandet av fredliga politiska relationer.

Läs mer om Maria Nordbrandt Bergström här

Ladda ner hela avhandlingen från DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet)

Disputationer

Senast uppdaterad: 2023-11-23