Domstolar som garant för en individ- och behovsprövad äldreomsorg?

Karin Leijon leder ett forskningsprojekt om hur förvaltningsdomstolar hanterar överklaganden i äldreomsorgsmål. Syftet med projektet, som genomförs i samarbete med Linda Moberg, är att undersöka vilken roll domstolarna spelar när det kommer till att avgöra enskildas rätt till äldreomsorg samt bringa klarhet i diskussionen om domstolars lämplighet att fatta denna typ av beslut.

Illustration: Susanne Gehlert

Förvaltnings­domstolarna i Sverige har en särskilt viktig roll när det gäller bedömningen av enskildas rätt till offentliga omsorgsinsatser eftersom de inte bara har makt att upphäva ett kommunalt fattat beslut – de kan också ersätta det med ett nytt. Det innebär att domstolen kan slå fast att en individ har rätt till t.ex. särskilt boende, trots att hen nekats detta av kommunens socialnämnd. Då kommuner tenderar att göra olika tolkningar av begreppet 'skälig levnadsnivå' och vilken omsorg äldre har rätt till kan domstolen ses som den yttersta garanten för att Socialtjänstlagens mål om en behovsbaserad äldreomsorg förverkligas.

– Vilka beslut som domstolar fattar i mål som rör välfärdsinsatser har stor betydelse både för individers rätt och för finansieringen av den sociala välfärdspolitiken säger Karin Leijon, forskare vid statsvetenskapliga institutionen. Tidigare forskning visar att domare generellt saknar den expertkompetens som krävs för att bedöma enskildas behov samt att det finns en problematik i att domstolarnas beslut påverkar fördelning av offentliga medel, något som vanligtvis åligger politiker att bestämma över. Vi vill därför studera hur domstolar hanterar överklagade beslut inom äldreomsorgens område. I vilken utsträckning ändrar domstolar socialnämndernas beslut? Medför ändringen en kostnadsökning för den berörda kommunen och hur går domarna egentligen till väga när de bedömer individens behov av omsorg?


Projektledare: Karin Leijon (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 1 juni 2020–31 maj 2024 

Finansiering: 6 000 000 kr från Forte

Forskargrupp

Karin Leijon

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
karin.leijon[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3452

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

Linda Moberg

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
linda.moberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6667
Mobiltelefon:
073-4697613

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Linda.Moberg[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3746
Mobiltelefon:
073-4697613
Senast uppdaterad: 2022-11-23