Demokratiskt nytänkande i Europa

Politiskt engagemang bland ungdomar i tider av ökande ojämlikheter

EURYKA

EURYKA är ett transnationellt forskningsprojekt som syftar till att studera relationerna mellan ojämlikheter och unga personers politiska engagemang samt att skapa förutsättningar för att utveckla framtida demokratiska modeller och politiska system i Europa som är mer inkluderande för ungdomar.

Ny publicering: "Politiska påståenden om ungdomar och kriminalitet i ett jämförande perspektiv"

Den här artikeln analyserar ungas kollektiva aktivism i förhållande till brottslighet och våld, i kontext av en diskurs präglad av en långvarig dominans av moralpanik där unga ofta framställs som ”hot” och ”problem”. Medan många tidigare studier fokuserat på medias porträttering av ungdomar i enskilda länder, tar vi ett jämförande perspektiv på denna fråga och undersöker hur ungdomsaktörer själva gör politiska påståenden relaterade till brottslighet och våld. Baserat på unik data om ungdomsrelaterade politiska påstående från tidningar i nio europeiska länder – Frankrike, Grekland, Tyskland, Italien, Polen, Spanien, Schweiz, Sverige och Storbritannien – visar vi att ungdomar som aktörer sällan är närvarande i offentliga diskussioner om brottslighet och våld, särskilt i de länder där de möter begränsade diskursiva möjligheter i tryckta medier. Det dominerande ”vuxenperspektivet” i diskursen om brottslighet och våld kopplar ofta samman ungdomar med olika sociala problem och tillskriver oftare ungdomar skulden än vuxna. Ungdomars egna påståenden har inte någon stor påverkan på vem som skuldbeläggs.

Läs hela artikeln i American Behavioural Scientist


Mer om Euryka

Forskarteam

Senast uppdaterad: 2023-01-17