Förvaltningspolitik

Förvaltningspolitik rör studiet av den offentliga förvaltningens organisering och arbetssätt. Inom denna subdisciplin studeras dels det offentliga maktsystemets administrativa uppbyggnad, vilken inte är en gång för alla given, dels studerar vi vilken betydelse förvaltningen har för bl.a. initierandet, beredandet och genomförandet av annan sakpolitik.

De parametrar som har betydelse för förvaltningens möjligheter att förverkliga den styrande majoritetens politik rör förvaltningens organisation (exempel vis grad av decentralisering, förhållandet mellan departement och förvaltningsmyndigheter), ekonomi (hur offentlig verksamhet ska finansieras, budgetprocessens utformning) samt hur förvaltningen ska bemannas (utbildningskrav, professionernas olika autonomi, utnämningsmakten).

Ytterst handlar studiet av förvaltningspolitik och förvaltningen om formerna och förutsättningarna för annan politiks förverkligande. Tilläggas bör att analysen av förvaltningen kan ske från olika teoretiska perspektiv som exempelvis ett konstitutionellt, ett besluts- och maktteoretiskt och/eller ett organisationsteoretiskt perpektiv.

Man har länge försökt upprätthålla en åtskillnad mellan politik och förvaltning, men modern empi risk forskning har övertygande slagit fast att det förvaltningen företar sig också är politik. Den offent liga förvaltningen har i realiteten betydande möjligheter till politiskt inflytande oavsett var i den of fentliga beslutsprocessen vi kliver in. Denna insikt aktualiserar flera statsvetenskapligt intressanta problem. Dels är det uppenbart att de styrande politikerna på något sätt måste åstadkomma en admi nistrativ apparat som skapar godast möjliga förutsättningar för att deras politik faktiskt ska genomfö ras (styrningsproblemet). Detta problem accentueras av att en politisk nivå har tillkommit i och med EU-inträdet. Dels innebär konstaterandet att förvaltningen också ägnar sig åt politik att vi ställs inför ett demokratiproblem.

Enligt all demokratiteori ska makt följas av ansvar, men när vi konstaterar att förvaltningen har politisk makt är frågan hur förvaltningen ska kunna hållas ansvarig (ansvarsproble met). Ur ett medborgarperspektiv gäller således frågan hur förvaltningens maktinnehav kan rättfärdi­gas i en demokrati. Därmed väcks också frågan om vilken typ av institutioner som krävs för att garantera att förvaltningen inte missbrukar sin maktposition.

Institutionens kurser och forskning behandlar såväl svenska som andra länders och internationella organisationers förvaltningsproblem.