Jämförande politik

En betydande del av forskningsprojekten som drivs vid Statsvetenskapliga institutionen är av jämförande karaktär. Namnet på en disciplin eller ämnesinriktning kan beskriva sådant som definieras av ett geografiskt område (t.ex. ”svensk politik”) och ibland av en särskild syn på metod. "Jämförande politik” definieras av det senare - termen jämförande politik beskriver främst ett metodologiskt förhållningssätt.

En stor del av institutionens forskare beskriver "fall" av politisk betydelse med utgångspunkt från tanken att vi ökar vår förståelse om vi jämför resultat och prövar hur långt generaliseringar håller. Ofta gör vi jämförelsen själva, men lika ofta presenterar vi enskilda fall som sedan kan plockas in i en jämförande kontext. Den gemensamma utgångspunkten är detsamma - att vi i något skede vill jämföra för att likheter eller kontrasterna ska framträda och på så sätt öka vår förståelse för vad som driver politiska processer.

På grund av vår metodologiska samhörighet dyker våra projekt ibland upp under andra inriktningar. Vi får dras med ämnesdefinitioner som ibland har rätt omfattande överlappning. Trots detta kan vi under följande rubriker placera ett antal projektinriktningar som har framträdande jämförande karaktärsdrag.

Demokrati

Demokratiämnet är det som samtliga forskare vid institutionen har något slags koppling till. Studierna inbegriper allt från mycket avgränsade fall på kommunnivå till större kvantitativa studier.Inom den överskådliga framtiden kommer vi att sysselsätta oss med frågor som handlar om variationer i olika länders/områdens grad av demokrati. Här inbegrips dessutom frågor som handlar om medborgarnas grad av tolerans gentemot varandra.

Utvecklingsstudier

Ett flertal studier vid institutionen genomförs i länder med svag tillväxt och som rankas lågt enligt Human Development Index. Avhandlingar, artiklar och monografier från vår institution har beskrivit utvecklingsproblem i ett jämförande perspektiv i Afrika, Mellanöstern, Asien, och Sydamerika. Flera studier har behandlat politiska och sociala rörelsers framgångar och motgångar (i synnerhet olika slags proteströrelser) och väpnade konflikters (särskilt s .k. etniska) spridning.

Civila samhället

Under nittiotalet präglades den samhällvetenskapliga forskningen av en våg av studier med fokus på det civila samhället och den roll som socialt kapital spelar för politisk utveckling. Vår institution utgjorde inget undantag då ett flertal studier inriktades på detta ämne i bl a Europa och Indien. Trenden håller sig alltjämt stark och våra resultat inom detta område har publicerats av ett flertal internationella tidskrifter och förlag.