Politisk teori

Vid Statsvetenskapliga institutionen bedrivs forskning inom de flesta av den politiska teorins fält, som den politiska teorins grunder, uttolkning av de klassiska texterna i traditionen, normativ politisk teori, samhällelig och global rättvisa, demokratiteori och författningspolitik.

Ett första område är det politiska tänkandets ursprung och principer. Här undersöks det normativa tänkandets utveckling inte bara inom den politiska filosofin i snävare mening, som hos Thomas Hobbes och Jean-Jacques Rousseau, utan också utanför den, exempelvis i den grekiska tragedin.

Ett andra område är rättviseteori med särskilt avseende på globala frågor. Detta gäller i hög grad den principiella förståelsen av internationell rättvisa och fördelning samt klimatpolitik. Vad bör göras för att motverka eventuella klimatförändringar eller global orättvisa?

Ett tredje område är demokratiteori: särskilt betonas här demokratins förhållande till frågor om kunskap och värden. Kan demokratin rättfärdigas utan att man hävdar att den leder till bättre och klokare beslut än andra politiska system?

Ett fjärde område är författningspolitik. Här undersöks principiella problem rörande exempelvis valsätt, suveränitet, maktdelning och grundläggande rättigheter med utgångspunkten att den politiska samfällighetens grundregler är avgörande.

Ett femte område rör individualism och autonomi. Här bedrivs forskning, delvis i gränslandet mellan politisk sociologi och politisk teori, som syftar till bättre principiell förståelse av individualismen som ett teoretiskt och praktiskt problem med viktiga följder för våra samhällen, politik och moral.

Ett sjätte område rör politikens förhållande till moralen och gemensamma värderingar. Här undersöks exempelvis hur institutioner som äktenskapet, familjen och begravningen kan rättfärdigas. Ett annat område är frågan om hur samhälleliga normer och kulturarv kan förkroppsligas i lag, och hur detta förhåller sig till föreställningar om opartiskhet.