Svensk politik

Statsvetenskapliga institutionen bedriver forskning med fokus på svensk politik inom ett stort antal områden.

Styrelseskicket

Forskningsprojektet ”parlamentarismens presidentialisering” undersöker i vilken mån den svenska parlamentarismen kommit att närma sig ett presidentiellt system. Projektet undersöker i vilken mån statsministern förvärvat en i det närmaste presidentlik ställning, samt om de kollegiala arbetsformerna i regeringen kommit att undergrävas (ansvariga forskare Dr. Thomas Persson, Dr. Hanna Bäck (Mannheim Universität).

Integration

Forskning om svensk integrationspolitik och integrationens förutsättningar och är ett område som expanderat inom statsvetenskapliga institutionen under 2000-talet. Här finns flera pågående projekt, flera av dem med ett uttalat jämförande europeiskt perspektiv (ansvariga forskare docent Anders Westholm, professor Bo Bengtsson, Dr. Nils Hertting, Dr. Gunnar Myrberg, professor Li Bennich-Björkman, Dr. Per Adman).

Arbetsmarknad

I projektet ”Skorpan” finansierat av bland andra FAS står den svenska arbetsmarknaden i centrum. Här studeras relationerna mellan de centrala aktörerna på arbetsmarknaden. Hur ser relationer när det gäller makt, förtroende, deliberation och delade värderingar ut i olika arbetsmarknadsregimer? Vidare ställs i projektet frågan hur dessa formella och informella relationer påverkar utfallet på arbetsmarknaden med avseende på effektivitet, samarbete och jämlikhet (ansvariga forskare docent PerOla Öberg, docent Torsten Svensson, Dr. Sven Oskarsson). I det pågående bokprojektet ”EU, föreningsfriheten och rätten till fackliga stridsåtgärder” ställs frågan huruvida de fyra friheter som formulerats inom EU går att förena med föreningsfriheten och rätten till fackliga stridsåtgärder som de utformats på den svenska arbetsmarknaden (ansvarig forskare docent Karl-Göran Algotsson).

Kön och politik

Genus, stat och politik undersöks i flera projekt och med flera olika infallsvinklar. Kvinnors representation i det politiska beslutsfattandet och utformningen av familjepolitik och jämställdhetspolitik är områden som är väl företrädda (ansvarig forskare professor Christina Bergqvist, särskild forskartjänst VR). Ett pågående doktorandprojekt knutet till det området handlar om den svenska prostitutionspolitiken och lagstiftningen kring sexköpslagen (forskare Josefina Erikson), Politiskt deltagande ur genus- och integrationsperspektiv är ett annat pågående projekt inom området finansierat av VR (ansvarig forskare Dr. Per Adman).

Välfärdspolitik

Välfärdspolitikens förändrade förutsättningar och utmaningar mot den ”svenska modellen” på till exempel sjukvårdens område har blivit föremål för flera studier, både avslutade och pågående (ansvarig forskare Dr. Paula Blomqvist). Det pågående projektet ”En mänskligare demokrati?” som stöds av FAS behandlar handikappolitiken i svenska kommuner med avsikt att pröva Lijpharts tes att samarbetsdemokratin leder till mer generös politik mot underprivilegierade grupper, något som projektet finner föga stöd för i svenska data (ansvariga forskare professor Leif Lewin, MD Barbro Lewin, Lina Westin och Dr. Hanna Bäck).

Politiskt deltagande och politiska värderingar

De svenska medborgarundersökningarna som undersökt deltagandemönster och värderingar har sin bas vid statsvetenskapliga institutionen och har även stått förebild för europeiska motsvarigheter (ansvarig forskare docent Anders Westholm).

I ett nytt doktorandprojekt jämförs Sverige och USA med avseende på vilken slags individualism-ideologi som dominerar och vad det har för betydelse för demokratins styrka och överlevnad (forskare Gina Gustavsson).

Det RJ-finansierade projektet ”Systemkritiker i demokratin” studerar och jämför proteströrelser och sociala rörelsers handlande i Frankrike och Sverige. Ett särskilt fokus är om och hur globaliseringsprocesser påverkar målen och föremålen för deras krav. Resultaten har hittills publicerats i Comparative Politics och Mobilization (ansvarig forskare docent Fredrik Uggla).