Fortfarande segregerade? Långsiktig och intersektionell analys av bostads-, arbetsmarknads- och politisk segregation av sexuella minoriteter i Sverige

Förekommer det idag, eller har det historiskt sett förekommit, olika typer av segregation av sexuella minoriteter i Sverige? Även om sexuell läggning anses vara en viktig faktor som bidrar till segregation är kopplingen mellan sexualitet och segregation inte tillräckligt utforskad. Målet med detta projekt är att erbjuda en omfattande och långsiktig analys av olika typer av segregation bland icke-heterosexuella, inklusive bostads-, arbetsmarknads- och politisk segregation.

Sexuella minoriteter har, traditionellt sett, utsatts för den typ av diskriminering som ofta fungerar som grogrund till segregation. Men på senare tid har attityderna mot denna grupp förändrats och intressen och rättigheter knutna till gruppen sexuella minoriteter skyddas idag i lag. Har denna utveckling också inneburit minskad segregation bland sexuella minoriteter?

Detta projekt kommer att besvara dessa frågor genom en långsiktig analys av segregationen bland icke-heterosexuella. Med hjälp av registerdata över hela den svenska befolkningen kommer vi att kunna undersöka om icke-heterosexuella historiskt sett har varit och/eller fortsätter vara segregerade eller om det har skett en gradvis integration av gruppen över tid. Mer specifikt kommer vi att undersöka om det förekommer bostadssegregation bland icke-heterosexuella i Sveriges kommuner, om icke-heterosexuella fortsätter att välja yrken där risken för att de blir utsatta för diskriminering är lägre, samt kartlägga om det finns tydliga skillnader mellan heterosexuella och icke-heterosexuella i termer av utbildningsnivå, inkomst, arbetslöshet och valdeltagande.

Projektet undersöker huruvida förändringar i offentliga attityder och rättigheter knutna till minoritetsgrupper kan möjliggöra deras ökade sociala inkludering. På detta sätt kommer projektet att kunna tillföra väsentlig kunskap till vår förståelse av marginaliserade grupper i det moderna samhället.


Projektledare: Michal Grahn (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 2023–2026

Finansiering: 4 221 000 SEK från Vetenskapsrådet 

Michal Grahn

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
michal.grahn[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 5725

Sven Oskarsson

Professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Sven.Oskarsson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 6324
Senast uppdaterad: 2023-01-18