Genus och politisk representation (post-) pandemitider: Hur den ökade betydelsen av hälso- och fattigdomsfrågor påverkar kvinnors politiska inkludering och makt i låginkomstländer

Den globala COVID-19-pandemin har inneburit såväl en global hälsokris som en stor fattigdomskris, särskilt påtaglig i världens mest fattiga och utsatta länder. I det här projektet undersöks vad som händer när en global kris plötsligt riktar det internationella samfundets, regeringars, och befolkningars uppmärksamhet mot frågor som historiskt har prioriterats av kvinnor: fattigdomsbekämpning, hälso- och sjukvård och jämställdhet. Vilka effekter får det för kvinnors politiska representation och makt i låginkomstländer? Ökar kvinnors politiska representation och makt i spåren av pandemin, tack vare kvinnors kunskap och expertis inom dessa politikområden, eller tar den manliga politiska eliten över dessa tidigare lågstatusfrågor och begränsar kvinnliga politikers möjligheter till inflytande?

Mer specifikt undersöker detta projekt pandemins effekter på (1) kvinnors närvaro i politiskt beslutsfattande (deskriptiv representation) och på (2) politiska prioriteringar hos manliga och kvinnliga politiska ledare (substantiell representation) i låg- inkomstländer.

För att systematiskt utforska vilken inverkan den globala pandemin har haft på kvinnors numeriska politiska representation och på könsdynamiker i parlamentet, föreslår vi ett antal olika studier. Dessa studier inkluderar kvantitativa analyser av förändringar i kvinnors numeriska representation och budgetfördelning med ett särskilt fokus på låginkomstländer, en analys av parlamentsdebatter i ett stort antal länder i Afrika söder om Sahara, en jämförande fallstudie av Malawi och Zimbabwe samt ett enkätexperiment med medborgare som syftar till att mäta hur medborgarnas efterfrågan på kvinnliga politiker har påverkats av pandemin.


Projektledare: Cecilia Josefsson (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 2022–2024

Finansiering: 4 500 000 från Vetenskapsrådet

Cecilia Josefsson

Biträdande universitetslektor forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

FORSKARGRUPP

Cecilia Josefsson, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Pär Zetterberg, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Amanda Clayton, Vanderbilt University, USA

Senast uppdaterad: 2023-01-18