Governing public professions: Performance management and professional autonomy in the police and military

Hur styrs militär och polis och vilka konsekvenser har detta för de professionella grupper som är verksamma inom dessa statliga myndigheter? Det här projektet undersöker hur den resultatstyrning som varit dominerande i svensk offentlig förvaltning har påverkat de två myndigheter som ansvarar för statens användning av legitimt våld: Polismyndigheten och Försvarsmakten. Trots polisen och militärens viktiga roll som försvarare av liberala demokratiska värden och deras makt att utmana dessa värden så har kopplingen mellan resultatstyrning och professionernas handlingsutrymme inte studerats i förhållande till dessa myndigheter. Tidigare forskning inom offentlig sektor har främst fokuserat på resultatstyrningens effekter vad gäller organisation och funktion på lokal nivå inom skola, vård och omsorg. Trots att förvaltningsforskningen inte analyserat polis och militär utifrån denna aspekt har relaterad forskning dock påvisat att detaljnivån i styrningen inverkar på professionella gruppers autonomi, organisatoriska utveckling samt yrkesutövning. Detta förstärker motivationen till att undersöka de två professioner och myndigheter som är tydligast kopplade till den moderna statens demokrati och legitimitet.

– Trots att polisen och militären verkar inom liknande hierarkiska organisationsstrukturer, med till viss del liknande arbetsuppgifter, och trots att både Polismyndigheten och Försvarsmakten genomfört liknande resultatstyrningsreformer så varierar effekterna av dessa stort mellan myndigheternas professionella grupper. Medan den militära professionen har lyckats behålla en hög grad av professionell autonomi, inte minst i sina internationella insatser, har den svenska poliskåren i många avseenden varit underkastad detaljstyrning. Den här jämförande fallstudien undersöker resultatstyrningsreformer inom Polismyndigheten och Försvarsmakten från 1990-2016 och ger ett bidrag till förklaringen av dessa skillnader, säger Shirin Ahlbäck Öberg som leder projektet.


Projektledare: Shirin Ahlbäck Öberg (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 2018–2021 

Finansiering: 3 800 000 kr från Wallenbergs Stiftelse

Senast uppdaterad: 2022-11-23