Hur påverkar statlig tillsyn välfärdens professioner?

Linda Moberg leder ett forskningsprojekt som jämför hur statlig tillsyn bedrivs i välfärdsområdena skola, vård och äldreomsorg. Syftet med projektet är att studera om statlig tillsyn kan organiseras på ett sätt som skapar förutsättningar för kontroll och insyn utan att begränsa professionernas handlingsutrymme mer än nödvändigt.

Under de senaste decennierna har Sverige förändrat styrningen av välfärdstjänster så som skola, vård och omsorg. Inspirerade av idéer mest kända under namnet New Public Management har olika marknadsorienterade reformer implementerats i flera välfärdssektorer i syfte att förbättra kvalitén, öka effektiviteten och stärka brukarnas inflytande genom valfrihet. Den ökade tilltron till New Public Management har också skapat ett större behov av granskning i syfte att i efterhand säkerställa att välfärdsproducenter tillhandahåller tjänster av hög kvalitet samt att de följer lagar och bindande föreskrifter.

– För att vara säker på att välfärdstjänster så som skola, vård och omsorg håller god kvalitet och bedrivs i enlighet med demokratiskt fattade lagar och bestämmelser krävs någon form av granskning och kontroll. Samtidigt vet vi att ett ökat fokus på granskning riskerar att underminera välfärdspersonalens handlingsutrymme och självbestämmande, värden som traditionellt sett har setts som viktiga för att välfärdstjänster ska hålla hög kvalitet. I detta projekt vill vi studera hur en specifik form av granskning och kontroll, statlig tillsyn, används i välfärdssektorn och hur synen på tillsyn som reaktivt styrmedel har förändrats över tid. Vi är också intresserade av vilka inspektionsstrategier som tillsynsmyndigheterna använder sig av och om dessa kan vara mer eller mindre främjande för professionellt handlingsutrymme, säger Linda Moberg som är knuten till både statsvetenskapliga institutionen och institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.


Projektledare: Linda Moberg (institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och statsvetenskapliga institutionen)

Period: 1 december 2018–30 november 2021

Finansiering: 4 046 000 kr från Forte

Projektet bedrivs i samarbete mellan institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och statsvetenskapliga institutionen.

Forskargrupp

Linda Moberg

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
linda.moberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6667
Mobiltelefon:
073-4697613

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Linda.Moberg[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3746
Mobiltelefon:
073-4697613

Karin Leijon

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
karin.leijon[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3452

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

Mio Fredriksson

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
mio.fredriksson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6558
Mobiltelefon:
073-4697607
Senast uppdaterad: 2022-11-23