Kommunalt självstyre, professionalism och domstolstrots i svensk äldreomsorg

Linda Moberg leder ett forskningsprojekt om hur kommuner hanterar domstolsavgöranden som går dem emot i äldreomsorgsmål. Syftet med projektet, som genomförs i samarbete med Karin Leijon, är att undersöka i vilken utsträckning och under vilka omständigheter kommunerna verkställer förvaltningsrättens domar och hur vanligt det är med så kallat domstolstrots. Därtill syftar projektet till att öka förståelsen kring förutsättningarna att kombinera politiskt och professionellt beslutsfattande med överprövning i domstol.

I Sverige kan alla individer över 65 år ansöka om offentligt finansierad äldreomsorg. Därefter är det kommunernas biståndshandläggare som, på uppdrag av folkvalda lokalpolitiker, utreder den äldres behov och bestämmer vilken typ av insatser hen har rätt till. Äldre som är missnöjda med kommunens beslut, t.ex. om man nekats hemtjänstinsatser eller plats på särskilt boende, har möjlighet att överklaga till domstol. I de fall domstolen upphäver kommunens beslut och beviljar den enskilde den sökta insatsen, är det kommunens uppgift att skyndsamt verkställa domen. Tidigare forskning har dock poängterat att politiska och professionella beslutsfattare under vissa omständigheter kan uppfatta domstolsavgöranden som otillbörliga, varpå de medvetet väljer att inte verkställa dem.

– För svensk äldreomsorg skulle denna typ av domstolstrots innebära att enskilda äldre i vissa fall inte få den vård- och omsorg de har rätt till, säger Linda Moberg. Trots att svenska kommuners hantering av förvaltningsrättens domar har stor betydelse för den enskilde äldre är kunskapen om i vilken utsträckning och varför kommuner verkställer eller trotsar domstolsavgöranden begränsad. I projektet undersöks därför hur kommuner hanterar domstolsavgöranden som går dem emot inom äldreomsorgens område. I vilken utsträckning och under vilka omständigheter verkställer eller trotsar kommuner förvaltningsrättens domar? Hur uppfattar biståndsbedömare och kommunpolitiker sin uppgift att verkställa domar som gått kommunen emot och vad ser de som skälen till att kommunen emellanåt trotsar domstolens beslut?


Projektledare: Linda Moberg (statsvetenskapliga institutionen och institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap)

Period: 1 jan 2022–31 december 2024 

Finansiering: 4 980 000 kr från Forte

Forskargrupp

Linda Moberg

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
linda.moberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6667
Mobiltelefon:
073-4697613

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Linda.Moberg[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3746
Mobiltelefon:
073-4697613

Karin Leijon

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
karin.leijon[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3452

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

Senast uppdaterad: 2022-11-23