Mer rättigheter, högre deltagande? Rättigheter för homo- och bisexuella och deras politiska engagemang i Sverige

Utökade rättigheter för homo- och bisexuella (HB) har kopplats till bättre hälsa, arbets- och livsvillkor. Detta projekt syftar till att studera om ett ökat skydd av HB-rättigheter bidrar till ett ökat politiskt deltagande bland icke-heterosexuella i Sverige, ett land där denna grupp åtnjuter omfattande rättigheter.

Projektet ställer tre frågor. Finns det en ökande trend över tid i valdeltagande bland HB och särskilt efter samkönade äktenskap instiftades 2009? Har det skett en förändring i antalet HB-kandidater/förtroendevalda efter införandet av viktiga reformer för HB:s rättigheter? Slutligen undersöker projektet om den möjliga kopplingen mellan HB-rättigheter och politiskt deltagande gäller hela HB-gruppen eller bara en specifik undergrupp, så som medelålders etniskt svenska män som bor i städer.

Svenska registerdata kommer att användas för att studera långsiktiga trender i politiskt deltagande bland svenska homo- och bisexuella. Projektet kommer att introducera en unik metod för att identifiera homo- och bisexuella observationer i ett befolkningsregister. Detta är ett av projektets stora bidrag som kan underlätta framtida forskning om HB:s välbefinnande över disciplingränser.

Projektet kommer att genomföras under tre år av två forskare och budgeten ska täcka avgiften för tillgång till registerdata, samt mindre än en heltidslön. De första två åren kommer vara dedikerade till att bearbeta data och analytiskt arbete, och det sista året för publiceringar samt sammanfattningar av projektets resultat till akademisk såväl som andra relevanta aktörer.

Projektet undersöker huruvida förändringar i offentliga attityder till, och lagliga rättigheter av, minoritetsgrupper kan möjliggöra deras ökade politiska deltagande, vilket ses som primärt för legitimiteten och stabiliteten av demokratiska system. Projektet tillför väsentlig kunskap till vår förståelse för politiskt deltagande, inkludering och förmyndigande av marginaliserade grupper i det moderna samhället.


Projektledare: Michal Grahn (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 2023–2026

Finansiering:  4 024 000 SEK från Vetenskapsrådet 

Michal Grahn

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
michal.grahn[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 5725

Pär Zetterberg

Universitetslektor Docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Par.Zetterberg[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3795
Senast uppdaterad: 2023-01-18