Nya perspektiv på politisk representation

I alla representativa demokratier utgör politikerna länken mellan väljarna de politiska utfallen. Det här projektet studerar vilka människor som blir politiker, vilka som når positioner i den politiska toppen, och konsekvenserna av detta urval.

Projektet är uppdelat i tre huvudteman. Det första behandlar ett flertal dimensioner av politisk representation som inte har studerats tidigare. Detta innefattar geografisk representation (det vill säga var någonstans i kommunen eller landet som en politiker bor), familjesituation och personlighetsdrag. Projektets andra del handlar om framväxten av nya partier. Medan tidigare forskning studerat detta fenomen från ett väljarperspektiv kommer vi istället att undersöka vilka människor som startar och blir politiska kandidater för nya partier. Den tredje delen av projektet tar sikte på samspelet mellan politiker och byråkrater. Målsättningen är att undersöka hur selektionen av politiker och byråkrater tillsammans påverkar utfall såsom kvalitén i offentlig service och finansiell stabilitet.

Projektet baseras på ett världsunikt datamaterial som följer Sveriges myndiga befolkning över en trettioårsperiod, från år 1979 och fram till idag. I detta material ingår information om samtliga personer som nominerats på någon valsedel till kommun, landsting eller riksdag. Vi vet om personen blivit vald och huruvida den tilldelats särskilda förtroendeuppdrag. Över hela perioden kan vi alltså att följa varje politikers karriär, eller avsaknad av en sådan. Utöver den politiska informationen innehåller datamaterialet detaljerade bakgrundsvariabler för alla individer. Vi kommer också att använda oss av enkätdata för politiker och väljares personlighetsdrag.


Projektledare: Olle Folke (statsvetenskapliga institutionen)

Period:  2019-01-01–2024-12-31

Finansiering: 12 000 000 kr från Vetenskapsrådet

Olle Folke

Professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
olle.folke[AT-tecken]statsvet.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-23