Ojämlikheten i politiska förutsättningar: Mått och förklaringar

Demokrati bygger på tanken att alla medborgare ska ha samma förutsättningar att delta i det politiska livet, genom att rösta eller kandidera till viktiga politiska poster. Det övergripande syftet med det här projektet är därför att studera i vilken utsträckning detta verkligen är fallet. Vi kommer därför att studera  det politiska deltagandet i utvecklade demokratier i allmänhet, och Sverige i synnerhet, utifrån idén om att alla individer ska erbjudas lika möjligheter till politiskt inflytande.

Med hjälp av metoder som utvecklats för att mäta graden av ekonomisk jämlikhet på det ekonomiska området kommer vi att studera hur stor andel av den totala variationen i det politiska deltagandet som kan förklaras av olika bakgrundsfaktorer som individen saknar kontroll över, såsom personens kön, uppväxtbakgrund och etnicitet. Genom att på detta sätt förflytta fokus från enskilda faktorers betydelse till den sammantagna betydelsen av en stor uppsättning bakgrundsfaktorer förbättras våra möjligheter att utvärdera demokratins funktionssätt på en mer övergripande nivå. Dessa analyser kan även ligga till grund för att jämföra demokratiutvecklingen i olika länder eller utvecklingen i ett land över tid.

Projektets andra del har ett mer förklarande fokus och syftar till att studera olika typer av institutionella och kontextuella faktorer som antingen kan bidra till att öka eller minska graden av politisk ojämlikhet i ett samhälle. Hur viktig är exempelvis den politiska kontexten för möjligheterna att åstadkomma en jämlik fördelning av det politiska deltagandet? Hur har den politiska jämlikheten påverkats av de omfattande samhällsförändringar som ägt rum de senaste årtiondena, t.ex. förbättrade utbildningsmöjligheter, ökad ekonomisk ojämlikhet och ökad immigration?

Projektet kommer att utnyttja två huvudsakliga datakällor. Först och främst kommer vi att använda detaljerade svenska registerdata för att studera jämlikheten i möjligheten att rösta och kandidera till viktiga politiska poster under de senaste seklet.  Dessa registeranalyser kommer dock även att kompletteras med information från olika typer av enkäter i syfte att bredda analysen till andra typer av politiskt deltagande och ytterligare länder.

Projektledare Karl-Oskar Lindgren:

- Även om fullständig likvärdighet i politiska förutsättningar sannolikt är ett ouppnåeligt ideal, kan graden av politisk ojämlikhet i ett samhälle säga oss mycket om tillståndet för demokratin. Vårt projekt kan därför bidra med ny och viktig kunskap som kan hjälpa oss att förbättra det demokratiska systemet i Sverige och andra länder. 


Projektledare: Karl-Oskar Lindgren

Forskningsperiod: 2023–2026

Finansiering : 5 656 000 från Vetenskapsrådet

Senast uppdaterad: 2023-01-23