Partier, politiker och personliga band: En individbaserad ansats till studiet av koalitionsbildning

Frågan om vilka av partierna i ett parlament som väljer att gå samman och skapa en regerande koalition är ett av de äldsta ämnena inom demokratiforskningen. Den befintliga forskningen på området lyckas dock enbart förklara en begränsad del av de styrande koalitioner som idag kommer till stånd i demokratier som Sverige.

Med detta projekt vill vi öka kunskapen på området genom att ställa en ny typ av fråga, nämligen: hur påverkas koalitionsbildningsprocesser av egenskaperna hos de ledande politikerna i de partier som finns representerade i en beslutande församling, samt av de personliga band som finns politikerna emellan? Exempel på frågor som vi planerar att undersöka är huruvida ledande politiker med lång erfarenhet och hög kompetens har bättre möjligheter att bilda samarbeten med andra partier, eller huruvida ett samarbete mellan två partier är mer sannolikt ifall ledarna i dessa partier är släkt eller har gått i samma skola. För att kunna svara på dessa frågor använder vi registerdata om förtroendevalda politiker i de svenska kommunvalen.

- Projektet är betydelsefullt av flera skäl, säger projektledaren Axel Cronert. Dels har vi märkt att de existerande modellerna för koalitionsbildning är sämre på att förklara de koalitioner som uppstått i de svenska kommunerna efter de senaste två valen jämfört med valen under 1990- och 2000-talen. Formerna för koalitionsbildning tycks alltså vara stadda i förändring, så det är viktigt att vi nu söker nya förklaringsfaktorer.

- Dels bidrar projektet till kunskapen om den politiska jämlikheten i Sverige, fortsätter han. Våra resultat kommer att kunna säga något om i vilken mån en persons möjligheter att utöva politiskt inflytande beror på vilka förmågor och personliga nätverk denne har kunnat tillskansa sig under exempelvis utbildning och arbetsliv.


Projektledare: Axel Cronert (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 2020–2022 

Finansiering: 4 334 855 kr från Vetenskapsrådet

Axel Cronert

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
axel.cronert[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3376

Pär Nyman

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare; Affilierade

E-post:
Par.Nyman[AT-tecken]statsvet.uu.se

Linuz Aggeborn

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare; Affilierade

E-post:
linuz.aggeborn[AT-tecken]statsvet.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-23