Rationalism och kontrafakticitet. Iakttagelser och slutsatser från ett forskarliv

"Rationalism" och "kontrafakticitet" är två nyckelord i min forskning, det första sedan länge (Ideologi och strategi [1984, 2017]), det  andra på senare tid (Ödesåret 1809 [2022]). Tesen är att politik är att välja - för att bara ändra en enda bokstav i Olof Palmes bevingade uttryck.

Det finns alternativ i politiken och den rationelle aktören väljer så, att så mycket som möjligt av hans eller hennes preferenser förverkligas. Denna valfrihet gör också att historien kunde ha blivit annorlunda. Syftet med projektet  är att inventera ett antal problem som jag stött på under mitt forskarliv, när detta betraktelsessätt tillämpas på konkret politik - problem som gäller vetenskapsteori, begreppsbestämning, definitioner, tidsperspektriv, design och metodiskt tillvägagångssätt. Att det inte skulle finnas några alternativ i politiken, att en viss handlingslinje är "den enda vägen" är en villfarelse som genomskådades redan av Machiavelli.

På samma sätt avvisar jag en annan samförståndsteori: föreställningen att ideologierna skulle vara döda. Av historien kan vi inte dra lärdomar om kommande specifika händelser men väl om generella mönster som tenderar att upprepas i aktörernas samspel med varandra. Normativt lyfter jag fram ansvarsutkrävandet som demokratins överordnade mål. Vad som händer i samhället beror inte minst på hur politierna väljer att handla. En levande demokrati ger medborgarna möjlighet att utkräva ansvar för dessa val, något som dock inte sällan försvåras av de institutionella förhållanden som upprättats i dagens samarbetsdemokratier.


Projektledare: Leif Lewin (statsvetenskapliga institutionen)

Period: start 2022

Leif Lewin

skytteansk professor i vältalighet och statskunskap 72. emer. vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Leif.Lewin[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3412
Senast uppdaterad: 2022-11-23