Relationen mellan stat och fackförbund under auktoritärt styre: samverkan, samarbete, samlevnad och motarbete

Hur kan vi förstå att auktoritära stater ibland tolererar och ibland förtrycker fackföreningar? Forskning om auktoritära staters relation till fackförbund har ännu inte lyckats utveckla en teori som kan förklara komplexiteten/variationen i hur relationen stat-fackförbund tar sig uttryck i auktoritära miljöer. Auktoritära regimer bemöter ofta strejker och andra former av protester med förtyck, men i vardagen tvingas stater ofta kompromissa och använda sig av mer varierade former av bemötanden. För att fånga upp hur fackföreningar förhandlar med och motarbetar stater, samt hur stater säkerställer kontroll av fackföreningar, analyserar detta projekt typer av interaktioner mellan fackföreningar och statsaktörer. Genom att bryta ned relationen mellan stat och fackförbund till enskilda interaktioner, kan auktoritära staters relation till fackföreningar problematiseras och sfärer av expanderande/krympande tolerans gentemot fackföreningar identifieras. I projektet studeras detta genom en fallstudie av relationen mellan stat och fackförbund i Etiopien under 30 år. Projektet tar förhandlingarna om minimilöner som utgångspunkt och analyserar när och hur fackföreningar har haft möjlighet att ställa krav på den politiska agendan, samt när och i vilken utsträckning, dessa krav har blivit föremål för lagstiftning. Projektet drivs av följande frågor:

När har fackföreningar haft möjlighet att driva på frågor kring minimilön mot statens intressen (motarbeta)? När har de drivit minimilönagendan utan att utöva press på staten och således agerat på avstånd (samlevnad)? När har de samarbetat med statsaktörer för att driva minimilönsagendan (samarbete)? Och när har minimilönsagendan kontrollerats av statsaktörer (samverkan)?

Med hjälp av arkivdata samt semistrukturerade intervjuer, kommer Camille Pellerin att jämföra relationen mellan staten och fackföreningar under olika perioder av auktoritärt styre i Etiopien och lyfta fram hur nivåer av auktoritärt styre påverkar aktivism inom arbetarrörelsen.


Projektledare: Camille Louise Pellerin (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 03/2021–03/2023

Finansiering: 2 300 000 kr

Camille Pellerin

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
camille.pellerin[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3347
Senast uppdaterad: 2022-11-23