Leder ökad socioekonomisk segregation till ökad politisk ojämlikhet?

Sedan 1970-talet har den ekonomiska ojämlikheten ökat i många etablerade demokratier. Medan ökningen i den ekonomiska ojämlikheten är väldokumenterad råder det dock fortfarande osäkerhet kring huruvida en liknande trend kan observeras även för den politiska ojämlikheten. Den tidigare forskningslitteraturen på området innehåller flera olika förslag på varför ökad ekonomisk ojämlikhet kan tänkas leda till ökad politisk ojämlikhet. Detta projekt fokuserar på en sådan mekanism, nämligen det påstådda sambandet mellan socioekonomisk segregation och jämlikheten i fördelningen av det politiska deltagandet.

Medan det finns indikationer på att såväl graden av socioekonomisk segregation som graden av socioekonomisk ojämlikhet i det politiska deltagandet har ökat i många länder under senare tid är forskningen om kopplingen mellan dessa båda trender fortfarande mycket begränsad. Vi vet därför fortfarande relativt lite om huruvida jämlikheten i det politiska deltagandet påverkas av den socioekonomiska segregationen i samhället. Syftet med detta projekt är att bidra till att fylla denna forskningslucka genom att studera kopplingen mellan olika typer av socioekonomisk segregation och jämlikheten i det politiska deltagandet med hjälp av geokodade data från svenska register. Genom att dessa data täcker en relativt lång tidsperiod kan vi också studera hur kopplingen mellan segregation och deltagande utvecklats över tid. Mer precist har vi tillgång till uppgifter om valdeltagande på individnivå tillbaka till 1970 och information om politiska kandidaturer tillbaka till 1982.

Projektledare Karl-Oskar Lindgren:

- Ökat politiskt deltagande i socioekonomiskt marginaliserade områden utgör ett prioriterat mål i Sveriges långsiktiga strategi för att motverka segregation. För att kunna utforma effektiva åtgärder för att nå detta mål krävs dock en bättre förståelse för de underliggande orsakerna som driver det politiska utanförskapet i ekonomiskt utsatta områden. Förhoppningen är att vårt projekt ska kunna bidra till detta genom studera om ökad socioekonomisk segregation i ett område leder till ökad politisk ojämlikhet.


Projektledare: Karl-Oskar Lindgren (Statsvetenskapliga institutionen) 

Period: 2023–2025

Finansiering: 4 974 001 från Vetenskapsrådet

Forskargrupp

Karl-Oskar Lindgren (projektledare), Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 

Henrik Andersson, Institutet för bostads- och urbanforskning 

Sirus Dehdari, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 

Senast uppdaterad: 2023-01-23