Thomas Hobbes och samvetsfriheten: Tolkningens och kritikens samhörighet

Detta projekt har två mål. För det första söker det utveckla en helt ny förståelse av Thomas Hobbes (1588-1679), som är en av de viktigaste filosoferna i det politiska tänkandets historia. Jag kommer att undersöka hans försvar för samvetsfrihet, alltså för medborgares möjlighet att ha avvikande åsikter utan att staten straffar dem för detta. Samvetsfriheten anses ofta vara en viktig del i ett frihetligt rättssystem, men dess implikationer är omstridda. I projektet utforskar jag Hobbes teori från tre olika utgångspunkter – normativ politisk teori, kontextualism och hermeneutik – i tre olika studier, av vilka var och en tänks utveckla en ny tolkning.

Men för det andra vill jag utveckla en större teoretisk och metodologisk hypotes om släktskapen mellan dessa tre tillvägagångssätt. Det anses allmänt att normativ teori, kontextualism och hermeneutik är mycket olika intellektuella sorters intellektuella äventyr och att det är något helt annat att värdera en idé än att tolka den. Jag vill emellertid pröva tanken att dessa arbetssätt alla grundar sig i ”intern kritik”, alltså i det platonska företag som går ut på att bedöma ett arguments giltighet eller sanning på grundval av dettas egna premisser, alltså ”inifrån”. Om detta stämmer, som jag tror, så finns det en gemensam princip som ligger till grund för alla dessa tillvägagångssätt och metoder. I en tid som präglas av bristande vilja att förstå andra människor och deras argument är en sådan insikt viktig, säger Johan Tralau.


Projektledare: Johan Tralau (statsvetenskapliga institutionen)

Finansiering: 2 700 000 kr från Vetenskapsrådet

Johan Tralau

Professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Johan.Tralau[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3757
Mobiltelefon:
073-6224402
Senast uppdaterad: 2022-11-23