Vad krävs för att ledarskap ska bli jämställt? Studier av politiskt ledarskap i en könsbalanserad kontext

Kvinnor är globalt sett underrepresenterade i politiken och de missgynnas i synnerhet på politiska ledarskapspositioner. Detta gäller såväl partiledarposter, ministerposter som bland premiärministrar och presidenter. Utöver orättvisor kopplade till utnämningar så finns även studier som visar att kvinnor när de väl uppnår ledande positioner, även fortsättningsvis behandlas sämre än sina manliga kollegor. De får exempelvis mindre positiva utvärderingar och utsätts oftare för våld och trakasserier. Det finns emellertid ett fåtal länder— däribland Sverige— som lyckats uppnå numerär könsbalans inom politiken såväl i parlament som bland partiledare och ministrar. I det här projektet ställs frågan hur villkoren för kvinnors ledarskap påverkas i en sådan könsbalanserad kontext. Behandlas kvinnor bättre, eller kvarstår orättvisor kopplade till kön?

Av logiska skäl har forskningen om kön och ledarskap hittills dominerats av studier från länder och kontexter där män är överrepresenterade. Orättvisor när det gäller kvinnors möjligheter till ledarskap förklaras i dessa sammanhang ofta med att ledarskapsideal av historiska skäl blivit maskulint kodade. Dessa ideal betonar således egenskaper så som dominans och individualism, och krockar därmed med feminint kodade förväntningar om hur kvinnor bör vara, där istället omsorg och inkludering framträder som önskvärda attribut. Enligt allmänt vedertagen ledarskapsteori skapar denna krock negativa könsstereotyper och antas utgöra ett avgörande hinder för kvinnors politiska ledarskap. Kunskapen är emellertid högst begränsad om hur ledarskapsideal och förutsättningarna för ledarskap formas i mer könsbalanserade kontexter. Något som blir alltmer relevant i och med att kvinnors politiska representation ökar.

Detta projekt syftar till fylla den här forskningsluckan genom att undersöka relationen mellan ledarskapsideal, praktiska förutsättningar för att utöva ledarskap, och kön. Vi kommer undersöka både hur ledarskapsideal och kön uppfattas i den svenska kontexten, och även hur manliga och kvinnliga politiska ledare bemöts och bedöms. Vi undersöker dessa frågor genom en rad olika studier: intervjuer och enkäter med svenska politiker, kvantitativ textanalys av interpellationsdebatter och enkätexperiment med medborgare. Denna kombination av data och metoder möjliggör såväl viktiga empiriska som teoretiska bidrag.

Projektledare Josefina Erikson:

- Underrepresentation och diskriminering av kvinnor på ledande positioner är en viktig utmaning inom politiken såväl som i andra sektorer. Dessutom är det en fråga av demokratisk relevans; våra politiska ledare ska ha schyssta förutsättningar att bedriva sitt uppdrag och deras sociala bakgrund som till exempel kön, ska inte spela någon roll.


Projektledare: Josefina Erikson (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 2023–2026

Finansiering: 6 400 000 från Vetenskapsrådet 

Josefina Erikson

Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Josefina.Erikson[AT-tecken]statsvet.uu.se

Cecilia Josefsson

Biträdande universitetslektor forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

Senast uppdaterad: 2023-01-20