Lika villkor vid statsvetenskapliga institutionen

Om du upplever dig utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller annan kränkande behandling har universitet skyldighet att utreda vad som har hänt och att agera för att trakasserierna ska upphöra. Det är därför viktigt att du anmäler detta. För att få hjälp kan du vända dig till institutionens prefekt, din studievägledare (som har tystnadsplikt) eller till institutionens lika villkorsombud Malin Holm Malin.Holm@statsvet.uu.se

Lika villkor för alla anställda och studenter

Statsvetenskapliga institutionen verkar för att alla anställda och studenter bemöts med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund.

Lika villkor

Institutionen har en Lika villkorsplan 2021-2023som noterar mål och åtgärder utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. År 2021 gjordes en undersökning om studenternas villkor. Läs "Lika villkor för studenter" här. 

Sexuella trakasserier

Statsvetenskapliga institutionen vill verka för en god arbetsmiljö för anställda och studenter. Ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier på statsvetenskapliga institutionen. Se Uppsala universitets riktlinjer för hantering av trakasserier och sexuella trakasserier.

Föräldrapolicy 

Föräldrapolicyn kan du läsa om hur universitetet vill bidra till att göra det möjligt att kombinera arbetsliv eller studier med föräldraskap.

Studenternas arbetsvillkor

På Uppsala universitet finns riktlinjer för studenternas arbetsvillkor som tar upp vilka krav du som student kan ställa på bland annat fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kursplaner och scheman, studentinflytande och undervisning, se Regler och rättigheter för dig som är student.

Funktionsvariationer

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna eller arbete kan du få stöd: funktionsnedsättning/studenter och funktionsnedsättning/anställda. På statsvetenskapliga institutionen finns en studievägledare för studenter med funktionsnedsättning.

KOMMITTÉN FÖR LIKA VILLKOR

Vid institutionen finns en kommitté för lika villkor. Kommitténs ledamöter utses av prefekten. I kommittén ska företrädare för samtliga anställda grupper samt studenterna ingå, dvs. för professorer, lärare/forskare, administrativ personal, doktorander och studenter. Kommittén har till uppgift att bevaka institutionens likavillkorsarbete, identifiera problemområden samt att utarbeta förslag på hur dessa problem kan åtgärdas. Vid institutionen finns även ett likavillkorsombud som utses av prefekten.

Lika villkors-ombud (samt forskarrepresentant): Malin Holm malin.holm@statsvet.uu.se

Representant lektorsgruppen: Anthoula Malkopoulou anthoula.malkopoulou@statsvet.uu.se

Representant teknisk administrativ personal: Stina-Lena Kaarle stina-lena.kaarle@statsvet.uu.se

Doktorandrepresentant: Luise Bendfeldt  Luise.Bendfeldt@statsvet.uu.se

Studentrepresentant: Samuel Wiking wikingsamuel@gmail.com

Representant professorsgruppen: Maria Eriksson-Baaz maria.eriksson_baaz@statsvet.uu.se

SACO-representant: Stina-Lena Kaarle stina-lena.kaarle@statsvet.uu.se

ST-representanter:
Representant: Jonas Larsson Taghizadeh jonas.larsson@statsvet.uu.se
Suppleant: Josefina Erikson Josefina.Erikson@statsvet.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-08-31