Statsvetenskapliga institutionen i Almedalen 2019

Under statsvetenskapliga institutionens seminarieserie i Almedalsveckan 2019 samtalade institutionens forskare och några inbjudna gäster om aktuella frågor under temat "Makt & människor”. 

Samtalen berör på olika sätt makten i det svenska samhället mot bakgrund av de senaste 30 årens samhällsförändringar med bland annat avregleringar, skattereformer, globalisering och nya styrningsformer i staten, som till exempel New public management. Med fokus på fem, på flera sätt överlappande områden, vill institutionen bidra till den aktuella debatten med fördjupade samtal som vilar på vetenskaplig grund.

Ger utbildning verkligen makt?

Idag studerar fler än någonsin på högskolor och universitet. Innebär det att den sociala snedrekryteringen brutits, eller läser i själva verket arbetarklassens och överklassens barn olika utbildningar och vid skilda lärosäten?

Medverkande: Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi och Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap.

Makten över professionerna

Hur mycket har läkare, lärare och poliser att säga till om inom vård, skola och brottsbekämpning? Vad är New public management och hur har den påverkat engagemanget och resultaten? Kan tillitsbaserad styrning åter stärka professionerna? Om problemen och lösningarna i styrning av offentlig sektor.

Medverkande: Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap och Laura Hartman, docent i nationalekonomi.

Medborgare och konsumentmakt

Påverkar vi politiken bättre som konsumenter än som politiska medborgare? Vad händer med samhällsutvecklingen när medborgarens engagemang för förändring ersätts av konsumentval?

Medverkande: Johan Wejryd, forskare vid statsvetenskapliga institutionen och Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap.

Behöver vi vara rädda för stormakten Kina?

Kina ha gått från att ha varit ett isolerat och eftersatt land till en global stormakt. Förhoppningen att den ekonomiska uppgången skulle leda till ett öppnare mer liberalt Kina har inte infriats. Vad är orsakerna och hur kan omvärlden förhålla sig till ett starkare men alltmer auktoritärt Kina?

Medverkande: Oscar Almén, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Anna Michalski, docent i statskunskap och Karin Leijon, forskare vid statsvetenskapliga institutionen.

Makt och marknad

Demokrati och ekonomisk frihet ses av många som två grenar på liberalismens träd. Men stöder de varandra, eller finns det en spänning dem emellan?

Medverkande: Per Molander, ordförande, Jämlikhetskommissionen och Sverker Gustavsson, professor emeritus i statskunskap.