Evenemang

En högre utbildning i "världsklass": discipliner, professioner, institutioner 

En nationell konferens anordnad av forskningsnätverket Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO) i samarbete med Samverkansgruppen för en god forskningsmiljö och det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Svensk högre utbildning. Finansiering, organisering, rekrytering, utfall, 1950-2020.

Konferensen äger rum den 23 maj i Humanistiska teatern, Uppsala universitet.
 


En ny arbetsordning för Uppsala universitet –
Vad ska den innehålla?

Inledande presentation av seniorprofessor Lena Marcusson

Diskussionen inleds med kommentarer från Shirin Ahlbäck Öberg, därefter öppen debatt.

Ordförande: Li Bennich-Björkman

Datum: 1 november 2017
Tid: 13.15-15.00
Plats: Gyllenhielmska biblioteket, Skytteanum, Valvgatan 4

Välkommen!

Föranmälan: till sten.widmalm@gmail.com, senast den 30 oktober

Bakgrundsinformation
Uppsala universitets konsistorium beslutade i december 2016 att en översyn av universitetets arbetsordning skulle genomföras, och konsistoriet uppdrog åt rektor att besluta om formerna och direktiven för en sådan översyn. I slutet av januari 2017 tillsattes en utredningsgrupp som under ledning av seniorprofessor Lena Marcusson skulle arbeta med frågan. Uppdraget innefattade att ta fram förslag på revidering av arbetsordningen och utreda om det fanns frågor eller områden som bör regleras i arbetsordningen, men som i dagsläget regleras på andra vis eller inte alls. I uppdraget ingick också att ta ställning till de förslag och rekommendationer som adresserats lärosätena i Ledningsutredningen (SOU 2015:92). I en första delrapport informerade arbetsgruppen om vilka frågor som man ämnade ta itu med, nämligen:

  • Arbetsordningens karaktär, struktur och inledning
  • Uppgifter, roller och uppdelningar i olika församlingar
  • Former för val/utseende av rektor och prorektor
  • Ansvar, uppgifter och rollfördelning mellan akademiska ledare och styrelser/nämnder
  • Utseende av och mandatperioder för akademiska ledare
  • Särskilda enheter och motsvarande i arbetsordningen
  • Nämnder och motsvarande som idag inte finns med.

Arbetsgruppen slutförde i början av oktober sitt arbete och avlämnade en rapport samt förslag till nya statuter för Uppsala universitet. 

I arbetsgruppen ingick följande personer:
Seniorprofessor Lena Marcusson, ordförande,
Universitetslektor Shirin Ahlbäck Öberg, Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap,
Professor Mattias Martinson, Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap,
Professor Eva Brittebo, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci,
Seniorprofessor Göran Magnusson, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci,
Professor Mikael Jonsson, Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap,
Professor Irene Söderhäll, Vetenskapsområdet för teknik