Ansökan och behörighet

Vem är behörig att söka MFS-stipendier?

 • Du ska skriva en kandidat, magister, masteruppsats eller examensarbete vid Uppsala universitet.
 • Du ska vara registrerad på minst motsvarande en halv termins heltidsstudier (minst 15 Hp) vid Uppsala universitet den termin du söker om Minor Field Studies.
 • Du får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå
 • Du ska ha goda kunskaper i engelska. Ditt examensarbete ska skrivas på engelska.
 • Du ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Studenter som har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige eller som har dubbelt medborgarskap (Sverige och ett annat land) kan inte genomföra MFS-studien i sitt andra hemland. Studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska ha varit fast boende (folkbokförda) i Sverige i minst ett år vid den tidpunkt då de beviljas stipendiet.
 • Du får inte ha beviljats MFS-stipendium eller andra Sida-finansierade stipendier för den typ av studie som ansökan avser.
 • Du ska ha en kontaktperson som är på plats i det land du avser göra din fältstudie. Kontaktpersonen ska kunna vara behjälplig med att lösa praktiska problem som uppstår under studien så som exempelvis arrangera transport, hjälpa med att tolka, dela nödvändiga kontakter för datainsamling. Ingen ekonomisk ersättning kan utgå till kontaktperson i fält.

Hur söker jag MFS-stipendium?

För utförlig information om ansökningsförfarandet se: https://www.uu.se/student/utlandsstudier/mfs/

Urvalet bland de sökande görs av Uppsala universitets MFS-komitté och baseras på en skriven projektplanen på 3-5 sidor. Planen får innehålla högst 1500 ord. Projektplanen - som skall vara realistisk och genomförbar på två månader! - skrivs på engelska och skall innehålla:

 • titel
 • syfte och problemställning
 • anknytning till utvecklingsfrågor och statsvetenskaplig "diskurs"; vilket generellt statsvetenskapligt problem anknyter Din undersökning till?
 • undersökningens metod och uppläggning (ganska konkret), material etc. (framhåll gärna om du redan har god kännedom om landet eller ämnesområdet)
 • val av land, inklusive stationeringsort(er) och datum för fältarbetet
 • förslag till alternativ uppläggning som redovisar den mest kritiska delen i den planerade studien samt hur den sökande tänker hantera detta bör finnas med

Det är möjligt för två studenter att söka (två) MFS tillsammans och utföra studien gemensamt. Uppsatser inom såväl statsvetenskap som utvecklingsstudier måste däremot författas individuellt. Därför måste det tydligt framgå i ansökan vad var och en ska göra under fältarbetet och hur er gemensamma fältstudie kommer att resultera i två skilda uppsatser.

Ansökan ska dessutom innehålla en preliminär budget, ett Academic Purpose Statement samt ett godkännande från Statsvetenskapliga institutionen.

Exempel på ansökningar

Här har vi lagt upp exempel på några ansökningar från de senaste åren som vi tycker varit bra och som förhoppningsvis kan fungera som inspiration och stöd när du skriver din ansökan:

Diversity and trust in South Africa

The informal trading sector in Kenya

Tolerance in Colombia