Att skriva MFS-uppsats

MFS riktar sig till dig som ska skriva kandidat- eller masteruppsats. Den uppsats du vill skriva ska ha relevans för det ämne du ska skriva uppsats i (statsvetenskap eller utvecklingsstudier) samt för utvecklingsproblematiken. En hel del ämnen är därmed möjliga att undersöka i en uppsats; demokratisering, mänskliga rättigheter, förvaltning, korruption, ‘good governance’, civilt samhälle, genus, konflikt(hantering), jordbrukspolitik, politisk mobilisering etc.

Handledning

MFS-aren ska dels ha en handledare vid institutionen, dvs. den ordinarie handledaren för kandidat- eller masteruppsatsen. Men studenten ska även ha en handledare i fält som framför allt bistår rent praktiskt. Institutionen kan normalt sett inte stå till tjänst med en handledare i utvecklingslandet, utan studenten måste via egna kontakter finna en sådan. Institutionen kan dock bistå med råd och ibland också dåd. Ta gärna kontakt med MFS-are som tidigare varit i "ditt" land!

Förberedelser

För att på ett enkelt sätt hantera administrationen av MFS-stipendiet använder Internationella kansliet en MFS-portal där studenter kan ladda upp nödvändig information och dokumentation. Studenter får tillgång till den portalen när de blivit godkända för MFS-stipendium.

Utöver nödvändiga förberedelser för själva uppsatsskrivandet och andra privata förberedelser behöver studenter som får ett MFS-stipendium planera in följande

  1. Deltagande på obligatorisk förberedelsekurs på Sidas kursgård i Härnösand. Kursen måste vara genomförd innan MFS-resan påbörjas och är ett krav för att stipendiet ska betalas ut. Studenter bokar själva in kursen på UHR:s MFS sidor så fort de blivit tilldelade ett MFS-stipendium. Kursen är kostnadsfri och mat och logi ingår under kursen. Transport till kursgården betalas av studenten men får ingå i studentens MFS-budget. Efter godkänt deltagande på kursen utfärdas ett deltagandebevis. Ladda upp deltagandebeviset i MFS-portalen.
  2. Alla stipendiater måste skriva ett kontrakt med Internationella kansliet. Kontraktet ska laddas upp till MFS-portalen.
  3. Samtliga kontaktpersoner i fält kommer kontaktas för att bekräfta deras deltagande i projektet. För att försäkringen ska gälla måste kontaktperson på plats bekräfta det mail som skickas till dem. Håll god kontakt med kontaktperson i fält och påminn dem om att bekräfta sitt deltagande.
  4. Var väl informerad om vad som ingår i din försäkring. Försäkringen heter Student UT och tillhandahålls av Kammarkollegiet.
  5. Boka transport till MFS land. Ladda upp kopia på färdplanen till MFS-portalen.

Genomförandet

MFS-studenten måste vistas i landet i minst 8 veckor (sammanhängande tid), men inte mer än sex månader.

Uppsatsen ska författas på engelska eller franska (väljer du att skriva den på annat språk måste Du översätta den för att få den godkänd som uppsats). Ett Minor Field Study redovisas som kandidat- eller masteruppsats senast terminen efter hemkomsten.

MFS-uppsatser statsvetenskapliga institutionen

Här hittar du listor över alla godkända MFS-uppsatser som ventilerats vid Statsvetenskapliga institutionen i ämnena MFS-uppsatser statsvetenskap och MFS-uppsatser utvecklingsstudier