Att skriva magisteruppsats

1. Handledare

Några veckor innan uppsatskursen börjar ska studenterna anmäla sitt
val av uppsatsämne. Detta är obligatoriskt. Utifrån denna anmälan tilldelas studenten en handledare. Alla uppsatsförfattare ska ha en handledare.

Alla anmälda val av uppsatsämnen hanteras av ansvarig för respektive ämnesområde. Inom vissa områden hålls handledarseminarium. Den ansvarige för seminarierna hjälper er att få en handledare. Ambitionen är att ni ska ha en handledare innan eller en av de första dagarna på uppsatskursen.

Läraren får ersättning som motsvarar 11 klocktimmar/student för handledning av uppsatser som omfattar 15 hp. I övrigt förväntas studenten arbeta självständigt. Räkna med att uppsatsarbetet är arbete på heltid (det vill säga 40 timmar/vecka)!

2. Uppsatsens format

Det är uppsatsens kvalitet, inte dess omfång som bedöms. En uppsats blir sällan bättre av att den görs längre.

  • Normalt omfång: 10000–12000 ord, inklusive noter och referenslista.
  • Övre gräns: 14000 ord. Om uppsatsen överskrider denna gräns tas den inte upp till seminariebehandling.

Utöver detta kan man tillfoga en bilaga innehållande exempelvis ett frågeformulär eller ett centralt dokument.

Antalet ord samt antal sidor ska anges på uppsatsens framsida.

Uppsatsen kan skrivas på svenska eller engelska.

3. Obligatorisk anmälan till uppsatsventilering

För att få delta i uppsatsventileringen måste du anmäla dig innan det utsatta datumet. Är du inte anmäld så får du inte heller lämna in din uppsats eller delta i ventileringarna. Anmälan sker via Studium och stänger cirka två veckor innan inlämning. Du måste ha en aktuell registrering för att kunna anmäla dig. Kontakta expeditionen@statsvet.uu.se om du har frågor om registrering.

4. Inlämning

Inlämning av uppsatsen sker innan utsatt tid via Studium. Uppladdning=inlämning. Om du inte laddar upp i tid kan du inte delta i ventileringsomgången.

Endast ett dokument kan laddas upp. Eventuella bilagor till uppsatsen måste därför klistras in i uppsatsdokumentet.

5. Seminarierna

Schemat för ventileringen läggs upp som ett dokument Studium. De uppsatser som ska examineras finns i Studium.

Det är obligatoriskt att delta i 8 seminarier i den grupp du ingår i: Ventilering av egen uppsats, opposition på en annan samt aktivt deltagande på ytterligare sex seminarier.

Efter att du ventilerat din uppsats och gjort eventuella rättningar och korrigeringar laddar du upp din uppsats I DiVA för arkivering.

6. Betyg

Betyget på kursen Självständigt arbete är en sammanvägning av momenten uppsats, försvar av uppsats, opposition och aktivt deltagande i övrigt i seminariediskussionen. När du har ett godkänt deltagande i de obligatoriska seminarierna och har laddat upp uppsatsen I DiVA registreras ditt betyg.

De betyg som används är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Underkänd kan innebära komplettering i något avseende, s k rest, eller att så stora brister finns att ny seminariebehandling av uppsatsen krävs. Restuppgifter ges och bedöms av den lärare som deltagit vid ventileringen i fråga.

Kompletteringsuppgifter skall ha inlämnats senast tre månader efter seminariet; efter denna tid krävs ny seminariebehandling av uppsatsen i dess helhet.

7. CSN

CSN kan besluta att inte ge fortsatta studiemedel på grund av att uppsatspoängen inte rapporterats in. I vissa fall kan CSN ändå ta hänsyn till hur långt den studerande har kommit i uppsatsarbetet. Du kan då redovisa studie­resultaten genom att skicka in ett intyg från din handledare. Intyget ska visa hur många poäng handledaren anser att du klarat av och vid vilken tidpunkt. Handledaren tar själv fram intyget som skrivs på skolans brevpapper. Skolans stämpel ska även finnas på intyget. Läs mer på http://www.csn.se.

Senast uppdaterad: 2022-03-07