Information för dig som är intresserad av att söka till forskarutbildningen

När och hur sker antagningen till forskarutbildningen?

Vem är behörig att söka?

Ansökan, vad ska skickas in?

Hur bedöms ansökan?

Beslut

När och hur sker antagning till forskarutbildningen?

Man kan ansöka till forskarutbildningen när institutionen annonserar lediga platser. Detta sker regelbundet (ca en gång per år) och är beroende av möjligheterna att finansiera nya doktorander. En kommitté utvärderar de sökande och upprättar en lista över de mest meriterade kandidaterna. Institutionens prefekt fattar beslut om antagning utifrån kommitténs arbete. Beslutet är förankrat i institutionens handledarkollegium. För att bli antagen måste man alltså ha blivit topprankad i en formell antagningsprocess.

Flygfoto på Skytteanum

Extern finansiering av doktorander kan förekomma men måste då vara godkänd av samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. Också för externfinansierade doktorander gäller kravet att dessa ska ha blivit topprankade av antagningskommittén.

När institutionen samarbetar med andra institutioner eller universitet, t.ex. i forskarskolor kan avvikelser från vår egen procedur förekomma.

Vem är behörig att söka?

Om man är behörig att söka bedöms i termer av examina och kurspoäng (antal poäng, på vilken nivå och i vilket ämne). Den sökande måste uppfylla kraven på både grundläggande och särskild behörighet.

Gamla torget 6Grundläggande behörighet motsvarar en examen på avancerad nivå, uppfyllda kurskrav för minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

För särskild behörighet för antagning på forskarutbildningen inom statsvetenskap ska den sökande ha tillfredsställande kursresultat för 90 högskolepoäng inom statsvetenskap eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands. Den som har motsvarande eller likvärdiga meriter som de som explicit efterfrågas kan alltså efter prövning finnas vara behörig. Sådana sökande bör argumentera för likvärdigheten i ansökan.

Sökande måste ha avancerade språkkunskaper i svenska och/eller engelska. Om de inskickade exemplen på din forskningsproduktion på engelska eller svenska bara är författade av dig, utan medförfattare, behövs inga mer bevis på kompetens i språket i fråga. Om de inskickade exemplen på din forskningsproduktion på engelska eller svenska bara är författade av dig, utan medförfattare, behövs inga mer bevis på kompetens i språket i fråga.

Mer information om behörighet finns i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i statskunskap.

De dokument som ska skickas in är alltid beskrivna i annonsen. Dokumenten kan vara på engelska eller svenska. I de maximala antal ord som anges för vissa dokument ingår inte eventuella referenslistor. Ansökan är digital vilket innebär att du laddar upp de dokument du vill skicka in med hjälp av det digitala verktyget för ansökningar. Har du ett dokument som inte riktigt passar in i någon av de förbestämda kategorierna kan du alltid ladda upp det under ”Övriga dokument ”.

Här följer en kort beskrivning av de handlingar som ska skickas in:

Curriculum Vitae

Ett välorganiserat CV som beskriver de meriter som är relevanta för tjänsten.

Ansökningsbrev

Ett ansökningsbrev ska innehålla följande:

  1. Dina motiv till att söka tjänsten (max. 500 ord).
  2. En kort beskrivning av inskickade ansökningshandlingar. Lista dem gärna.
  3. Om du skickar in två vetenskapliga texter (snarare än en) ska du ange vilken av dem du vill att antagningskommittén ska prioritera i sin utvärdering.

Exempel på egen forskningsproduktion

Den som söker ska skicka in (högst två) exempel på egen tidigare forskning. Dessa texter kan vara författade på engelska eller svenska. Exempel på den typ av vetenskaplig produktion det gäller är uppsatser, vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter eller andra arbeten med liknande hög vetenskaplig kvalitet. Exemplen måste inte specifikt avse statsvetenskap, men innehållet måste vara relevant utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. Observera att:

  • Minst en av de vetenskapliga texter du skickar in ska vara egenförfattad, det vill säga ha bara dig som författare.
  • Om du också skickar in en samförfattad text ska du skicka in ett intyg där ditt specifika bidrag beskrivs och intygas av dina medförfattare.

Reflektion över tidigare egen forskning (max 1000 ord).

Till ansökan ska bifogas en diskussion där den sökande reflekterar över sin tidigare forskningsproduktion. Vi rekommenderar att den sökande här fokuserar på det egna arbete hen vill att kommittén ska prioritera i sin bedömning. I den här texten får den sökande en möjlighet att lyfta fram både styrkor och svagheter i tidigare arbeten samt att sätta det i ett större vetenskapligt sammanhang. Syftet är också att den sökande ska ges en möjlighet att lyfta fram de viktigaste resultaten, att diskutera teoretiska och metodologiska utmaningar och andra typer av vägval hen stod inför i sitt arbete samt ge sin syn på forskningens samhällsrelevans.

Intyg som styrker dina meriter

Du behöver också skicka in kopior av officiella intyg som stödjer dina akademiska meriter och resultat, t.ex. kursbetyg, diplom eller andra intyg som demonstrerar allmän eller särskild behörighet för en forskarutbildning inom statsvetenskap. (Se ovan för information om behörighet.) Kopior av sådana dokument ska vara vidimerade.

Intyg om kompetens i svenska och/eller engelska

För ansökande som inte har en examen från ett svenskt universitet måste lämpligt bevis på kompetens (svenska och/eller engelska) skickas in. Observera dock att om de tidigare egna forskningsarbeten som skickas in är författade enbart av den sökande och på antingen svenska eller engelska behövs inga intyg på språkkunskaper. 

Hur bedöms ansökan?

Skytteanum, valvetDe sökande som är behöriga att söka blir utvärderade med hänsyn till hur väl de bedöms kunna dra nytta av forskarutbildningen, det vill säga deras förmåga att med hjälp av adekvat utbildning och övning producera självständig forskning av hög kvalitet. Utvärderingen baseras till största del på de inskickade exemplen på egen tidigare forskning. Dessa vetenskapliga arbeten utvärderas för att få en förståelse för den sökandes forskningskompetens. De ska därför tydligt visa dessa kompetenser och ska inte bestå av litteraturöversikter. Exemplen på forskningsproduktion ska helst vara av sådan kvalitet att de med få revideringar ska kunna publiceras som forskningsartiklar i vetenskapliga tidskrifter (om de inte redan är publicerade). Exemplen på forskningsproduktion utvärderas självständigt av medlemmar av antagningskommittén som inte tar hänsyn till tidigare betyg eller utvärderingar.

Utöver exemplen utvärderas även tidigare kursresultat. Skicka därför även in tidigare resultat och en auktoriserad förklaring av betygsskalan för kurser från utländska universitet.

Beslut

Skytteanum med Uppsala domkyrka i bakgrundenKommittén presenterar sin utvärdering av de högst rankande kandidaterna för institutionens handledarkollegium. Beslut om antagning fattas sedan av institutionens prefekt på inrådan av institutionens handledarkollegium. Beslutet kommuniceras skyndsamt till de sökande.

Huvudprincipen för antagning är att den som antas måste ha prövats av kommittén och vara en av de rangordnade toppkandidaterna. Många av institutionens doktorandtjänster finansieras med fakultetsmedel från institutionens egen budget. Doktorandtjänster som finansieras med externa medel (till exempel i ett forskningsprojekt) måste alltid godkännas av samhällsvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet.