Information för dig som är intresserad av att söka till forskarutbildningen

När och hur sker antagningen till forskarutbildningen?

Vem är behörig att söka?

Ansökan, vad ska skickas in?

Hur bedöms ansökan?

Beslut

När och hur sker antagning till forskarutbildningen?

Man kan ansöka till forskarutbildningen när institutionen annonserar lediga platser. Detta sker regelbundet (ca en gång per år) och är beroende av möjligheterna att finansiera nya doktorander. Vanligtvis utlyses doktorandtjänsterna i december eller januari, med deadline för ansökan i februari. En kommitté utvärderar de sökande och upprättar en lista över de mest meriterade kandidaterna. Institutionens prefekt fattar beslut om antagning utifrån kommitténs arbete. Beslutet är förankrat i institutionens handledarkollegium. För att bli antagen måste man alltså ha blivit topprankad i en formell antagningsprocess.

Flygfoto på Skytteanum

Extern finansiering av doktorander kan förekomma men måste då vara godkänd av samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. Också för externfinansierade doktorander gäller kravet att dessa ska ha blivit topprankade av antagningskommittén.

När institutionen samarbetar med andra institutioner eller universitet, t.ex. i forskarskolor kan avvikelser från vår egen procedur förekomma.

Vem är behörig att söka?

Om man är behörig att söka bedöms i termer av examina och kurspoäng (antal poäng, på vilken nivå och i vilket ämne). Den sökande måste uppfylla kraven på både grundläggande och särskild behörighet.

Gamla torget 6Grundläggande behörighet motsvarar en examen på avancerad nivå, uppfyllda kurskrav för minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

För särskild behörighet för antagning på forskarutbildningen inom statsvetenskap ska den sökande ha tillfredsställande kursresultat för 90 högskolepoäng inom statsvetenskap eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands. Den som har motsvarande eller likvärdiga meriter som de som explicit efterfrågas kan alltså efter prövning finnas vara behörig. Sådana sökande bör argumentera för likvärdigheten i ansökan.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska är ett krav. Sökande som inte har gått ett masterprogram på svenska eller engelska behöver skicka intyg på språkkunskaper i engelska, till exempel genom att bifoga testresultat från internationellt erkända engelskatest, som TOEFL eller IELTS.

Mer information om behörighet finns i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i statskunskap.

Observera att ansökan är digital vilket innebär att du laddar upp de dokument du vill skicka in med hjälp av det digitala verktyget Varbi. 

De dokument som ska skickas in är alltid beskrivna i annonsen. Dokumenten kan vara på engelska eller svenska. I de maximala antal ord som anges för vissa dokument ingår inte eventuella referenslistor. Har du ett dokument som inte riktigt passar in i någon av de förbestämda kategorierna kan du alltid ladda upp det under ”Övriga dokument ”.

Här följer en kort beskrivning av de handlingar som ska skickas in:

  1. Curriculum Vitae.
  2. Kortfattat personligt brev (max 500 ord) med motivering till varför du söker tjänsten.
  3. Examinerad uppsats, accepterad artikel (eller motsvarande) på svenska eller engelska som åberopas som merit i första hand.
  4. Examinerad uppsats, accepterad artikel (eller motsvarande) på svenska eller engelska som åberopas som merit i andra hand.
  5. Minst ett av ovanstående åberopade arbeten ska vara ensamförfattat. Bifoga medförfattarintyg i det fall en samförfattad produkt åberopas.
  6. En självreflektion över åberopade uppsatser, artiklar eller motsvarande där styrkor och svagheter diskuteras (max 1000 ord).
  7. Vidimerade intyg som styrker dina meriter (tex kursbetyg, diplom).
  8. Namn och e-postadresser till två akademiska referenspersoner.
  9. Om tillämpligt: Intyg på resultat från internationellt erkända engelskatest som TOEFL eller IELTS som beskriver kunskaperna i muntlig och skriftlig engelska. Sökande som har genomgått masterprogram på svenska eller engelska behöver inte bifoga språkintyg.

Hur bedöms ansökan?

Skytteanum, valvetDe sökande som är behöriga att söka blir utvärderade med hänsyn till hur väl de bedöms kunna dra nytta av forskarutbildningen, det vill säga deras förmåga att med hjälp av adekvat utbildning och övning producera självständig forskning av hög kvalitet. Utvärderingen baseras till största del på de inskickade exemplen på egen tidigare forskning. Dessa vetenskapliga arbeten utvärderas för att få en förståelse för den sökandes forskningskompetens. De ska därför tydligt visa dessa kompetenser och ska inte bestå av litteraturöversikter. Exemplen på forskningsproduktion ska helst vara av sådan kvalitet att de med få revideringar ska kunna publiceras som forskningsartiklar i vetenskapliga tidskrifter (om de inte redan är publicerade). Exemplen på forskningsproduktion utvärderas självständigt av medlemmar av antagningskommittén som inte tar hänsyn till tidigare betyg eller utvärderingar.

Utöver exemplen utvärderas även tidigare kursresultat. Skicka därför även in tidigare resultat och en auktoriserad förklaring av betygsskalan för kurser från utländska universitet.

Beslut

Skytteanum med Uppsala domkyrka i bakgrundenKommittén presenterar sin utvärdering av de högst rankande kandidaterna för institutionens handledarkollegium. Beslut om antagning fattas sedan av institutionens prefekt på inrådan av institutionens handledarkollegium. Beslutet kommuniceras skyndsamt till de sökande.

Huvudprincipen för antagning är att den som antas måste ha prövats av kommittén och vara en av de rangordnade toppkandidaterna. Många av institutionens doktorandtjänster finansieras med fakultetsmedel från institutionens egen budget. Doktorandtjänster som finansieras med externa medel (till exempel i ett forskningsprojekt) måste alltid godkännas av samhällsvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2022-04-22