Forskarutbildning i statskunskap

Doktorand spikar upp sin avhandling på statsvetenskapliga institutionens vägg

Forskarutbildningen i statskunskap syftar till att utbilda forskare med kapacitet för högkvalitativ internationell forskning inom statskunskap. Programmet är inriktat på att utveckla vetenskaplig förmåga, med kursarbete och arbete med en doktorsavhandling som kärnan.

Det är stor konkurrens för att komma in på forskarutbildningen och vi har många internationella och svenska sökanden varje år. Programmet sträcker sig över fyra år, inklusive ett obligatoriskt år med kurser och utveckling av en forskningsplan. Doktorander vid Uppsala universitet har en anställning och bidrar ofta till undervisning eller administration, vilket kan förlänga programmet till totalt fem år. En doktorsexamen i statskunskap från Uppsala är värdefull om man vill fortsätta som forskare och universitetslärare, men den ger också många yrkesmöjligheter utanför den akademiska världen.

Minst tre doktorandplatser i statskunskap

Apply Now

Statsvetenskapliga institutionen utlyser nu nya platser vid forskarutbildningen.

Utbildningen planeras starta den 2 september 2024. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2024.

Om du har frågor som inte besvaras av informationen på webben är du varmt välkommen till en digital informationsträff den 20 december kl. 16.00. 

Till ansökan

Information för dig som är intresserad av att söka till forskarutbildningen

När och hur sker antagningen till forskarutbildningen?

Vem är behörig att söka?

Ansökan, vad ska skickas in?

Hur bedöms ansökan?

Beslut

När och hur sker antagning till forskarutbildningen?

Man kan ansöka till forskarutbildningen när institutionen annonserar lediga platser. Detta sker regelbundet (ca en gång per år) och är beroende av möjligheterna att finansiera nya doktorander. Vanligtvis utlyses doktorandtjänsterna i december eller januari, med deadline för ansökan i februari. En kommitté utvärderar de sökande och upprättar en lista över de mest meriterade kandidaterna. Institutionens prefekt fattar beslut om antagning utifrån kommitténs arbete. Beslutet är förankrat i institutionens handledarkollegium. För att bli antagen måste man alltså ha blivit topprankad i en formell antagningsprocess.

Flygfoto på Skytteanum

Extern finansiering av doktorander kan förekomma men måste då vara godkänd av samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. Också för externfinansierade doktorander gäller kravet att dessa ska ha blivit topprankade av antagningskommittén.

När institutionen samarbetar med andra institutioner eller universitet, t.ex. i forskarskolor kan avvikelser från vår egen procedur förekomma.

Vem är behörig att söka?

Om man är behörig att söka bedöms i termer av examina och kurspoäng (antal poäng, på vilken nivå och i vilket ämne). Den sökande måste uppfylla kraven på både grundläggande och särskild behörighet.

Gamla torget 6Grundläggande behörighet motsvarar en examen på avancerad nivå, uppfyllda kurskrav för minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

För särskild behörighet för antagning på forskarutbildningen inom statsvetenskap ska den sökande ha tillfredsställande kursresultat för 90 högskolepoäng inom statsvetenskap eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands. Den som har motsvarande eller likvärdiga meriter som de som explicit efterfrågas kan alltså efter prövning finnas vara behörig. Sådana sökande bör argumentera för likvärdigheten i ansökan.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska är ett krav. Sökande som inte har gått ett masterprogram på svenska eller engelska behöver skicka intyg på språkkunskaper i engelska, till exempel genom att bifoga testresultat från internationellt erkända engelskatest, som TOEFL eller IELTS.

Mer information om behörighet finns i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i statskunskap.

Ansökan ska innehålla följande: 

  • Curriculum Vitae.
  • Ett kortfattat personligt brev (max 500 ord) med motivering till varför du söker tjänsten.
  • En forskningstext, helst en masteruppsats, författad av den sökande. Texten kan vara på engelska eller svenska. Om texten är medförfattad ska den kompletteras med ett medförfattarintyg samt med en ensamförfattad andra text.
  • En självreflektion där styrkorna och svagheterna i forskningstexten som laddats upp diskuteras (max 1000 ord).
  • Intyg som styrker dina kvalifikationer och din utbildning.
  • Kontaktuppgifter till två akademiska referenspersoner (namn, e-postadresser och telefonnummer). Inget rekommendationsbrev ska inkluderas.

Ansökan kan behöva innehålla följande: 

  • En sekundär forskningstext författad av den sökande. Det är obligatoriskt att komplettera ansökan med en sekundär forskningstext när den sökandes primära forskningstext är samförfattad. I andra fall är en sekundär forskningstext frivillig. Den sekundära forskningstexten kan vara på engelska eller svenska. Om texten är medförfattad ska den åtföljas av ett medförfattarintyg.
  • Ett medförfattarintyg som beskriver den sökandes och samtliga medförfattares självständiga bidrag till texten. Intyget ska vara signerat av medförfattaren (medförfattarna).
  • Intyg på resultat från internationellt erkända engelskatest som TOEFL eller IELTS som beskriver kunskaperna i muntlig och skriftlig engelska. Sökande som har genomgått MA-program på svenska eller engelska behöver inte bifoga språkintyg.

Notera att ansökningsförfarandet kan komma att uppdateras i samband med utlysning av nya doktorandtjänster. Notera även att ansökan är digital, dvs. dokumenten du skickar in ska laddas upp på ansökningsverktyget Varbi.

Hur bedöms ansökan?

Skytteanum, valvetDe sökande som är behöriga att söka blir utvärderade med hänsyn till hur väl de bedöms kunna dra nytta av forskarutbildningen, det vill säga deras förmåga att med hjälp av adekvat utbildning och övning producera självständig forskning av hög kvalitet. Utvärderingen baseras till största del på de inskickade exemplen på egen tidigare forskning. Dessa vetenskapliga arbeten utvärderas för att få en förståelse för den sökandes forskningskompetens. De ska därför tydligt visa dessa kompetenser och ska inte bestå av litteraturöversikter. Exemplen på forskningsproduktion ska helst vara av sådan kvalitet att de med få revideringar ska kunna publiceras som forskningsartiklar i vetenskapliga tidskrifter (om de inte redan är publicerade). Exemplen på forskningsproduktion utvärderas självständigt av medlemmar av antagningskommittén som inte tar hänsyn till tidigare betyg eller utvärderingar.

Utöver exemplen utvärderas även tidigare kursresultat. Skicka därför även in tidigare resultat och en auktoriserad förklaring av betygsskalan för kurser från utländska universitet.

Beslut

Skytteanum med Uppsala domkyrka i bakgrundenKommittén presenterar sin utvärdering av de högst rankande kandidaterna för institutionens handledarkollegium. Beslut om antagning fattas sedan av institutionens prefekt på inrådan av institutionens handledarkollegium. Beslutet kommuniceras skyndsamt till de sökande.

Huvudprincipen för antagning är att den som antas måste ha prövats av kommittén och vara en av de rangordnade toppkandidaterna. Många av institutionens doktorandtjänster finansieras med fakultetsmedel från institutionens egen budget. Doktorandtjänster som finansieras med externa medel (till exempel i ett forskningsprojekt) måste alltid godkännas av samhällsvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2023-12-05