Varje student ansvarar själv för att ordna en praktikplats!

Praktiken är ett utmärkt tillfälle att förbereda en magister- eller masteruppsats. Tag kontakt med hand­ledare på institutionen och läs in dig på ditt intresseområde innan du börjar praktiken. Tänk noga efter inom vilken sorts organisation du vill arbeta på och vilka arbetsuppgifter du helst vill ha. Fundera också över om du vill göra praktik i Sverige eller utomlands. 

Ansökan och beslut steg för steg

Steg 1
I början av varje termin anordnar statsvetenskapliga institutionen ett informationsmöte för de studenter som är intresserade av att praktisera under den kommande terminen. Information om detta möte annonseras via Studium.

Steg 2
Nästa steg i ansökningsprocessen är att de som är intresserade av att praktisera under nästkommande termin lämnar in en intresseanmälan (hittar du här nedan). Institutionen lägger information om praktik, bland annat erbjudanden om praktikplatser, på hemsidan.

Steg 3
När intresseanmälan har lämnats in är det dags att skicka ansökningar till praktikplatserna. Det är studenten som själv skickar sin ansökan till respektive praktikplats. Vanligtvis skickas ett personligt brev och ett CV men vissa praktikplatser kan även kräva ytterligare hand­lingar såsom intyg och betyg. Hör dig därför för med respektive praktikplats om vilka ansökningshandlingar som krävs.

Steg 4
Efter det att ansökningarna har kommit in gör respektive organisation ett urval av de praktikanter som de anser lämpliga för praktikplatsen. Därefter görs i regel någon form av anställningsintervju.

Steg 5
Beslut om tillsättning av praktikplatser fattas därefter av respektive organisation. Du skall då meddela praktiksamordnaren Marie Nylund namn på din handledare/kontaktperson på praktikplatsen.

Steg 6
Mellan institutionen och praktikplats tecknas då ett "Avtal för praktik" av vilket skall framgå bland annat tilltänkta arbetsuppgifter och namn på handledare. Blankett för avtal och tillhörande information (i två separata dokument) skickas av praktiksamordnaren till praktikplatsen och till dig. Underskrivet avtal utgör grund för registrering på kursen Handledd studiepraktik, 30 hp.

Det är viktigt att poängtera att eftersom det är praktikplatserna som själva väljer vilken eller vilka praktikanter de vill ta emot, är det inte säkert att alla de som ansökt får någon av de praktikplatser som de har ansökt om. Om någon student blir utan praktikplats, på grund av konkurrens med andra sökande, eller om ingen "lämplig" praktikplats kunde erbjudas, kan ansökan upprepas inför nästkommande termin. Tag då kontakt med Marie Nylund.

Senast uppdaterad: 2022-03-07