Institutionens krav

Eftersom praktikanten är oavlönad under praktiken, och således själv "investerar" en termins studiemedel, skall de arbetsuppgifter som tilldelas praktikanten motsvara syftet för praktikprogrammet. Detta är också viktigt för att kunna motivera att en termins praktik skall jämställas med en termins teoretiska studier inom utbildningen (30 högskolepoäng). Se kursplan för Praktik 30 hp.

Handledning

Handledning är ett viktigt inslag i utbildningen under praktikterminen. För att göra praktiken så meningsfull som möjligt, för både praktikanten och praktikplatsen, är det nödvändigt att praktikanten får handledning i det löpande arbetet. Det sker genom att organisationen utser en handledare för praktikanten. I handledningen ingår att introducera, instruera, följa upp och stödja praktikanten i arbetet.

Det är praktikanten och handledaren som ansvarar för att relevanta arbetsuppgifter erhålls och att syftet med praktiken uppfylls. Handledare och praktikant skall tillsammans upprätta en plan för hur tilltänkta arbetsuppgifter skall genomföras. Handledaren ansvarar också för och att praktikanten erhåller relevant stöd och eventuell utbildning för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter.

Det är lämpligt att praktikanten tidigt får egna arbetsuppgifter för att på ett konkret sätt komma i kontakt med arbetet och de andra anställda på praktikplatsen.

Handledarens kunnande och yrkeserfarenhet är viktiga resurser under praktiktiden. Integration av teori och praktik är en process där handledaren skall medverka till att förmedla kunskaper, ge stöd och hjälp med att lösa konkreta frågor och även diskutera den kommande yrkesrollen.

Behörighet att göra praktik

Studenter som är antagna till Politices kandidatprogrammet och Politices Masterprogrammet har möjlighet att genomföra en praktiktermin (30 hp) inom ramen för sitt program. Praktikterminen ger akademiska poäng och kan därmed inkluderas i en examen från Uppsala universitet. Denna möjlighet gäller endast studenter som är aktiva studenter på respektive program. Praktiken administreras av statsvetenskapliga institutionen (oavsett vilket huvudområde som valts). Ansökningsproceduren inleds med att studenterna lämnar intresseanmälan till institutionen. Praktik kan ske endast på en av statsvetenskap­liga institutionen i förväg godkänd praktikplats.

Studenterna på Politices kandidatprogrammet genomför praktiken under den sista och sjätte terminen på programmet. Intresseanmälan tas emot av institutionen endast från de studenter som har påbörjat C-kursen i sitt fördjupningsämne. Ett ytterligare förkunskapskrav är att 75 hp av de fyra obligatoriska kurserna (90 hp) skall vara avklarade.

Studenterna på det tvååriga Politices Masterprogrammet rekommenderas att göra praktik under programmets fjärde termin. Förkunskaper inför praktikkursen: 30 hp på avancerad nivå.

Kontakt

Praktiksamordnare

Marie Nylund
Telefon: 018-471 12 04
marie.nylund@statsvet.uu.se

BOKA TID

Adress

Besöksadress:
Gamla Torget 6 (Badhuset) plan 7

Postadress:
Statsvetenskapliga institutionen
Box 514
751 20 Uppsala