Magda gör praktik på Riksrevisionen

2021-01-14

Magda Bertz Wågström läser Politices masterprogrammet. Under höstterminen 2020 gör hon praktik på Riksrevisionen.

Magda Bertz Wågström

Var gör du din praktik? Varför sökte du praktik där?

Jag gör min praktik på Riksrevisionen. Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Jag sökte mig till Riksrevisionen för att jag vill arbeta som utredare, och jag var övertygad om en praktiktermin på Riksrevisionen skulle ge mig en bra inblick i hur kvalificerat utredningsarbete går till utanför akademin. Jag var även lockad av att söka mig till en bred myndighet som hanterar i princip alla politikområden för att både få möjlighet att djupdyka i de granskningsprojekt jag arbetar med och samtidigt få en inblick i hur andra områden granskas på myndigheten.

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter på praktiken? 

Jag gör praktik på den enhet som undersöker effektiviteten på hälso- och sjukvårdsområdet. Jag har arbetat med två utredningar under hösten – en som granskar statens suicidpreventiva arbete, och en annan som granskar Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets arbete med prissättning och subventionering av läkemedel. I projekten deltar jag i de sedvanliga utredningsuppgifter som behöver utföras. Exempelvis har jag jobbat med att genomföra intervjuer, att göra kvalitativa sammanställningar av intervjuanteckningar och att utreda vad myndigheterna vi granskar gör, eller inte gör, på området. Diskussioner i projektgrupperna är också en stor del av det analytiska arbetet.

På vilket sätt har det du lärt dig under studierna kommit till nytta under praktikterminen?

Riksrevisionens granskningar arbetas fram på ett sätt som ligger nära den akademiska arbetsprocessen. Vi har seminarier med opponenter vid två tillfällen under granskningstiden, och arbetet handlar mycket om att väga revisionsbevis på guldvåg för att avgöra vad det säger oss om verkligheten. I det arbetet har jag stor nytta av mina metodkunskaper, och av mina kunskaper om forskning överlag.

Skulle du rekommendera kommande studenter att göra praktik? Varför/Varför inte?

Jag skulle verkligen rekommendera att göra praktik som en del av utbildningen. Det är absolut en klyscha, men det är kanske för att den är sann: man får någonting att hänga upp sina teoretiska kunskaper på, de har iallafall för mig flutit lite fritt innan.